საბროკერო ანგარიშის გახსნის განაცხადი
იურიდიული პირებისთვის


APPLICATION FORM FOR LEGAL ENTITIES

abby

მნიშვნელოვანი: წაიკითხეთ შემდეგი ინფორმაცია მოცემული ფორმის შევსებამდე. წინამდებარე განაცხადის შევსებითა და ხელმოწერით, კლიენტი თანახმაა გახსნას და აწარმოოს ანგარიშები შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში", რომელიც წარმოადგენს საქართველოში დაფუძნებულ საბროკერო კომპანიას. კომპანია ექვემდებარება და მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ფორმა არ მოიცავს რაიმე სახით შეთავაზებას ან რეკომენდაციას საქართველოს ფარგლებს გარეთ რაიმე სახის ინვესტიციის მიღების/განთავსების, რაიმე სხვა ტრანზაქციის განხორციელების, საინვესტიციო კონსულტაციის ან სხვა მომსახურების შესახებ.

IMPORTANT: You must read the following information before completing this form. By completing and signing this form, the Client agrees to open an account with ABBEY ASSETMANAGEMENT LLC, a brokerage firm established in Georgia. The company regulates and conducts its activities in accordance with the related laws of Georgia. Nothing contained herein is in the nature of an offer or recommendation to make any investment or other transactions outside the borders of Georgia, or to make any investment proposals or to provide investment services.

ა. ინფორმაცია ანგარიშის ტიპთან დაკავშირებით
A. Abbey Asset Management LLC

ქვემოთ მოცემული ვარიანტის (ანგარიშის სახე) მონიშვნით შპს "აბბი ასეტმენეჯმენტში"ანგარიშის გახსნაზე ვაცხადებ თანხმობას.
Abbey Asset Management LLC
A. By ticking the box below, I hereby agree to open the following type of account(s) at Abbey Asset Management LLC:


ბ. ზოგადი ინფორმაცია
B1- INFORMATION ABOUT YOUR LEGAL ENTITY

ბ1. ინფორმაცია კლიენტის შესახებ
B.1. CLIENT INFORMATION

სამართლებრივი ფორმა / Legal form

ბ.2. საკონტაქტო ინფორმაცია
B.2. CONTACT INFORMATION
იურიდიული მისამართი
LEGAL ADDRESS

ფიქტიური მისამართი (თუ განსხვავებულია)
Temporary address (If dıfferent):

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს შესაბამისი ორგანოების მიერ გადასახადების გადახდის ან თანხის შეგროვების შესახებ თქვენთან დაკავშირების მიზნით საჭიროა ქვემოთ მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია.
As per Georgian legislature you’re required to confirm below the contact details in case of need to communicate with you on any tax instruction or collection order from relevant authorities of Georgia. Please kindly fill below:

ბ.3 ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის შესახებ
B.3 INFORMATION ABOUT BUSINESS ACTIVITY

abby

გ. კითხვარი "იცნობდე შენს კლიენტს"
C. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) QUESTIONNAIRE

გ.1. ინფორმაცია შემოსავლებისა და თანხის წარმოშობის შესახებ
C.1. INFORMATION ABOUT INCOME AND ORIGIN OF FUNDS
გ.2. ინფორმაცია იურიდიული პირის დირექტორთა საბჭოს წევრების შესახებ
G.2 INFORMATION ON THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE LEGAL ENTITY

გ.3. ინფორმაცია იურიდიული პირის დირექტორთა საბჭოს წევრების შესახებ
G.3 INFORMATION ON THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER(S)* (PHYSICAL PERSONS) OF THE LEGAL ENTITY

ბენეფიციარი მესაკუთრე*-ფიზიკური პირ(ებ)ი, რომელიც წარმოადგენს იურიდიული პირის საბოლოო მფლობელს ან მაკონტროლებელ პირს ან/ და რომლის სახელითაც ხორციელდება გარიგება (ოპერაცია) იურიდიული პირის (ასევე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული იმ ორგანიზაციული წარმონაქმნის, რომელიც არ არის იურიდიული პირი) ბენეფიციარი მესაკუთრე არის მისი წილის ან ხმის უფლების მქონეაქციების 25%-ის (პროცენტის) ან მეტი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფორმით საბოლოო შესაკუთრე, მფლობელი ან/ და მაკონტროლებელი ფიზიკური პირი ან ფიზიკური პირი, რომელიც სხეაგვარად ახორციელებს კონტროლს სამეწარმეო იურიდიული პირის მართვაზე
Beneficial owner* – a natural person(s) representing an ultimate owner(s) or controlling person(s) of a person or / and a person on whose behalf the transaction (operation) is being conducted; beneficial owner of a business legal entity (as well as of an organizational formation (arrangement) not representing a legal entity, provided for in the Georgian legislation) shall be the direct or indirect ultimate owner, holder or/and controlling natural person(s) of 25% or more of such entity’s share or voting stock, or natural person(s) otherwise exercising control over the governance of the business legal entity.

abby

კომპანიის მფლობელები / მაკონტროლებელი მხარეები: / However, the owners/controlling parties of the company are:

ამ გრაფის მონიშვნით ვადასტურებ, რომ ზემოაღნიშნული კომპანიის სააქციო პაკეტში რაიმე ცვლილების შემთხვევაში აღნიშნულის შესახებ წერილობითშეტყობინებას გავუგზავნი შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს" ცელილებიდან არა უგვიანეს 1 (ერთი) თვის განმავლობაში.
By ticking this box, I do confirm that in the event of any change in shareholdings of the partners with the above mentioned company I shall give Abbey Asset Management LLC a written notice thereon within no later than 30 days of such change.

გ.4. ინფორმაცია იურიდიული პირის დირექტორთა საბჭოს წევრების შესახებ
C.4. INTERNATIONAL FINANCIAL SANCTIONS

არის თუ არა კომპანიის ნებისმიერი დირექტორ(ებ)ი. საბოლოო ბენეფიციარ(ებ)ი, მაკონტროლებული პირ(ებ)ი ან უფლებამოსილი პირ(ებ)ი პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში იურიდიულ ან / და ფიზიკურ პირებთან ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია იმ იურიდიულ ან / დაფიზიკურ პირებთან ან მოქმედებთ იმ იურიდიული ან / და ფიზიკური პირის სახელით, ვინც შეყვანილია GFAC-ის (აშშ-ს სახელმწიფო ხაზინის დეპარტამენტის სტრუქტურული დანაყოფი UN-ის (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია), EU-ს ევროკავშირის) მიერ გამოქვეყნებულ სიაში
Are any Director(s), Ultimate Beneficial Owner(s), Controlling Party(ies) or Authorized Person(s) of the entity connected with any person/entity or company’s business activity connected with or conducted on behalf of or for support of any person/entity or the entity’s counterparties have direct or indirect business relationship with any person/entities listed in special lists published by OFAC (The Office of Foreign Assets Control), UN (United Nations) and EU (European Union)?

დ. უფლებამოსილი წარმომადგენლები
D. INFORMATION ABOUT THE AUTHORIZED REPRESENTATIVES

დ.1. უფლებამოსილი წარმომადგენელი 1
D.2. AUTHORIZED REPRESENTATIVE 1


შენიშვნა N1: უფლებამოსილი წარმომადგენლის პასპორტის / პირადობის მოწმობის დამოწმებული ასლის წარმოდგენა სავალდებულოა. შენიშვნა N2: ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. თუ მისათითებელი არაფერია,გააკეთეთ აღნიშვნა "მ/ა", რაც ნიშნავს "მისათითებელი არაფერია".
NOT 1: Subsmission of certified copy of the passport of the authorized representative is required.
NOT 2: Filling of all fields is mandatory. If not applicable, mark N/A

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა / Identification Document


დოკუმენტის ნომერი / Document number


დ.1 უფლებამოსილი წარმომადგენელი 1
D.1 AUTHORIZED REPRESENTATIVE 1

შენიშვნა N1: უფლებამოსილი წარმომადგენლის პასპორტის / პირადობის მოწმობისდამოწმებული ასლის წარმოდგენა სავალდებულოა.
შენიშვნა N2: ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. თუ მისათითებელი არაფერია,გააკეთეთ აღნიშვნა "მ/ა", რაც ნიშნავს "მისათითებელი არაფერია".
Not 1:
Subsmission of certified copy of the passport of the authorized representative is required.
Not 2: Filling of all fields is mandatory. If not applicable, mark N/A

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა / Identification Document


დოკუმენტის ნომერი / Document number

დ.2 უფლებამოსილი წარმომადგენელი 2
D.2 AUTHORIZED REPRESENTATIVE 2

შენიშვნა N1: უფლებამოსილი წარმომადგენლის პასპორტის / პირადობის მოწმობისდამოწმებული ასლის წარმოდგენა სავალდებულოა.
შენიშვნა N2: ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. თუ მისათითებელი არაფერია,გააკეთეთ აღნიშვნა "მ/ა", რაც ნიშნავს "მისათითებელი არაფერია".
Not 1:
Subsmission of certified copy of the passport of the authorized representative is required.
Not 2: Filling of all fields is mandatory. If not applicable, mark N/A

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა / Identification Document


დოკუმენტის ნომერი / Document number

დ.3 უფლებამოსილი წარმომადგენლები 3
D.3 AUTHORIZED REPRESENTATIVE 3

შენიშვნა N1: უფლებამოსილი წარმომადგენლის პასპორტის / პირადობის მოწმობისდამოწმებული ასლის წარმოდგენა სავალდებულოა.
შენიშვნა N2: ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. თუ მისათითებელი არაფერია,გააკეთეთ აღნიშვნა "მ/ა", რაც ნიშნავს "მისათითებელი არაფერია".
Not 1:
Subsmission of certified copy of the passport of the authorized representative is required.
Not 2: TFilling of all fields is mandatory. If not applicable, mark N/A

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა / Identification Document


დოკუმენტის ნომერი / Document number

ე. პოლიტიკურად აქტიური პირის (PEP) კითხვარი
E. E. POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) QUESTIONNAIRE

ე.1. იურიდიული პირის დირექტორ(ებ)ი, საბოლოო ბენეფიციარიმესაკუთრე(ები), მაკონტროლებელი ან უფლებამოსილიმხარე(ები) წარმოადგენენ პოლიტიკურად აქტიურ პირებს**
E.1. DIRECTOR(S), ULTIMATE BENEFICIAL OWNER(S), CONTROLLING PARTY(IES) OR AUTHORIZED PERSON(S) OF THE ENTITY ARE POLITICALLY EXPOSED PERSON**

*პოლიტიკურად აქტიური პირი არის პირი, რომელსაც უკავია /ეკავა სახელმწიფო (საჯარო) პოლიტიკური თანამდებობა ან / და ეწევა / ეწეოდა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობას. პოლიტიკურად აქტიური პირები არიან: სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი და მთავრობის წევრი, აგრეთვე, მათი მოადგილეები, სამთავრობო დაწესებულების ხელმძღვანელი, პარლამენტის წევრი, უზენაესი სასამართლოს წევრი, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი,სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი პირი, ცენტრალური (ეროვნული) ბანკის საბჭოს, წევრი, ელჩი, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი პირი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) ხელმძღვანელი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) აღმასრულებელი ორგანოს წევრი, სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოღვაწე, ასევე, მათი ოჯახის წევრები, აგრეთვე, მასთან უშუალო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი; პირი პოლიტიკურად აქტიურ პირად მიიჩნევა ზემოაღნიშნული თანამდებობის დატოვებიდან ერთი წლის განმავლობაში
entrusted with prominent public functions in a country and carries out significant public and political activities and holds one of the following offices or positions: Head of State or of government, member of government, their deputies, senior official of government institution, member of parliament, member of the supreme court and constitutional court, high ranking military official, member of the central (national) bank’s council, ambassador, senior executive of state owned corporations, political party (union) official and member of executive body of the political party (union), other prominent politician. This also applies to immediate family members of the PEP or to close personal or professional associates. a person shall be considered as a politically exposed during a year following his / her resignation from the foregoing positions.

1. არის თუ არა იურიდიული პირის რომელიმე დირექტორი(ებ)ი,საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრე(ებ)ი, მაკონტროლებელი ან უფლებამოსილი მხარე(ებ)ი პოლიტიკურად აქტიური პირი“?
1.Are any Director(s), Ultimate Beneficial Owner(s), Controlling Party(ies) or Authorized Person(s) of the entity Politically Exposed Person**?

2. არის თუ არა იურიდიული პირის რომელიმე დირექტორი(ებ)ის,საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრე(ებ)ის, მაკონტროლებელი ან უფლებამოსილი მხარე(ებ)ის ოჯახის უშუალო წევრი პოლიტიკურად აქტიური პირი“?
2.Is an immediate family member of any Director(s), Ultimate Beneficial Owner(s), Controlling Party(ies) or Authorized Person(s) Politically Exposed Person**?

დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ პოლიტიკურად აქტიური პირის ვინაობა და ნათესაური კავშირი.
If yes, please provide full name, position and relationship with the PEP

3. ოდესმე დირექტორი(ები), საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრეები), მაკონტროლებელი ან უფლებამოსილი მხარე(ები) ყოფილან თუ არა პოლიტიკურად აქტიურ პირთან უშუალო საქმიან ურთიერთობაში, პოლიტიკურად აქტიურ პირთან ერთად აქვთ ან აკონტროლებენ იურიდიული პირის წილს ან ხმის უფლების მქონე აქციებს, აქვთ ან ჰქონიათ სხვაგვარი მჭიდრო ურთიერთობა?

3. Have any Director(s), Ultimate Beneficial Owner(s), Controlling Party(ies) or Authorized Person(s) ever been a personal or professional associate of the mentioned person(s), who commonly benefits from the assets or from an established business relationship or from another form of close business contact with the upper stated person(s)?

4. არის თუ არა ერთზე მეტი პოლიტიკურად აქტიური პირი დირექტორ(ებ)ის, საბოლო ობენეფიციარ(ებ)ის,მაკონტროლებელი პირ(ებ)ს ან / და ავტორიზებულ პირ(ებ)ს შორის?

4. Are there more than one Politically Exposed Person (PEP) among any Director(s), Ultimate Beneficial Owner(s), Controlling Party(ies) or Authorized Person(s) ?

ვ. დამატებითი ინფორმაცია
F. ADDITIONAL INFORMATION

ვ.1. ინფორმაცია კლიენტის "რეფერალის" შესახებ
F.1. CLIENT REFERRAL

მიგიღიათ თუ არა რეკომენდაცია გესარგებლათ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" მომსახურებებით?
Have you been referred to Abbey Asset Management LLC brokerage services?

რატომ გადაწყვიტეთ გამხდარიყავით ჩვენი კლიენტი? მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი
Why did you decide to become our client? (check all that apply)

ვ.2. საინვესტიციო ინფორმაცია
F.2. INVESTMENT INFORMATION

გსურთ, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" არსებული თქვენი საბროკერო ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია იხილოთ ინტერნეტში?

Would you like to view information about your accounts at iBank?

გსურთ, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტისგან" მიიღოთ ინფორმაცია საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ?
Would you like to receive information on investment opportunities from Abbey Asset Management LLC?

ვ.3. საბანკო რეკვიზიტები
F.3. BANK REQUISITES

შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" არ ახორციელებს თანხის გადარიცხვებს მესამე პირებზე. გთხოვთ მოგვაწოდოთ საბანკო რეკვიზიტები რომელზეც შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" მხრიდან მოხდება თანის გადარიცხვა.
Abbey Asset Management LLC does not support third party transfers. Please indicate bank details where you would like to receive funds from Abbey Asset Management LLC.

ზ. ინვესტორის პროფილის კითხვარი
G. YATIRIMCI PROFİLİ ANKETİ

1. გთხოვთ მონიშნოთ, რამდენად ხართ დაინტერესებული თითოეულ აქტივის ტიპში ინვესტირებით?
1. How would you describe your level of interest in each of the following asset classes?

არ ვარ დაინტერესებულ
Not Interested
ნეიტრალური
Neutral
მეტ-ნაკლებად
დაინტერესებული ვარ
More or less Interested
ძალიან დაინტერესებული ვარ
Very Interested
ობლიგაციები
Obligation
აქციები
Equities
ფონდები (RTFs)
ETFs / ETCs / ETNs
სტრუქტურირებული პროდუქტები
Structured products
უძრავი ქონება
Real estate
კერძო კაპიტალი
Private equity
სასაქონლო მასალები ("ქომოდითები")
Commodities
დერივატივები ("ფიუჩერსები" / "ოფციონები")
Derivatives (Futures/Options)


2. გთხოვთ მონიშნოთ, რამდენად ხართ გამოცდილი თითოეულ აქტივის ტიპში ინვესტირებით?
2. How experienced would you consider yourself in each of the following investment types?

არ ვარ დაინტერესებული
Not experienced
ნეიტრალური
Neutral
მეტ-ნაკლებად
დაინტერესებული ვარ
More or less experienced
ძალიან დაინტერესებული ვარ
Very experienced
შემნახველი ანაბარი / საბანკო დეპოზიტები
Savings accounts/Bank deposits
აქციები
Equity
ფონდები
Bonds
ფონდები (RTFs)
ETFs/ETCs/ETNs
ობლიგაციები
Obligation
სასაქონლო მასალები ("ქომოდითები") / Derivatives (Futures/Options)
ონლაინ / მარჟის ვაჭრობა / Margin trading


3. ჩამოთვლილთაგან რომელ ვალუტაში ისურვებდით ინვესტიციის განხორციელებას?
3. Which of the following currencies would you prefer for investing? (Tick all that apply)

4. ჩამოთვლილთაგან რა პერიოდით ისურვებდით ინვესტიციის განხორციელებას?
4. What is the most acceptable time horizon for investing? (Tick all that apply)

არ არის
მნიშვნელოვანი
Not important
ნეიტრალური
Neutral
მეტ-ნაკლებად
მნიშვნელოვანი
More or less important
ძალიან მნიშვნელოვანი
Very important
მაღალი სარგებლიანობა
High yield
მაღალი დივიდენდი
High dividend
მაღალი ლიკვიდურობა
High liquidity.
დაბალი რისკი
Low risk
ძირითადი ინვესტირებული თანხის დაცულობა
Invested principal protection
მთავარ საფონდო ინდექსებში უფრო უკეთესი ზრდის მიღება
indices
მთავარი საფონდო ინდექსების მსგავსი ზრდის მიღება
indices (Growth)


6. ჩამოთვლილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს საინვესტიციო პროფილს საუკეთესოდ?
6. 6. How would you describe your investment profile: (Please choose one answer)

7. გთხოვთ მონიშნოთ, რამდენად მზად ხართ, რომ მაღალი ამონაგების მისაღებად წახვიდეთ გარკვეულ საინვესტიციო რისკებზე?
7. If there is a chance of making better long-term returns, I am prepared to take an investment risk: (Please choose one answer)

abby

განაცხადზე ხელმოწერით ვადასტურებ და ვეთანხმები, რომ: - მივიღე და გავეცანი შესაბამის პროდუქტებთან დაკავშირებულ საინფორმაციო მასალას; - მივიღე დამატებითი დეტალური ვერბალური ინფორმაცია პროდუქტების და მათთვის დამახასიათებელი შესაძლებლობებისა და რისკების შესახებ, მოთხოვნის შემთხვევაში და; - ვადასტურებ, რომ მივიღე დამაკმაყოფილებელი პასუხები ყველა იმ კითხვაზე, რომლებიც ეხებოდა შესაბამისი პროდუქტების პირობებსა და სხვა საკითხებს. ამ ფორმის ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ: 1) შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" საბროკერო ანგარიშის შესახებ https://abbey.ge/tr/reg მოცემულ მისამართზე გამოქვეყნებული საბროკერო მომსახურების წესები და პირობები და დანართში არსებული ფასების და მომსახურების სრული სქემა ყურადღებით წავიკითხე, სრულად ვიაზრებ ყველა წესსა და პირობას ვეთანხმები და ვადასტურებ, რომ ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად ვიმოქმედებ. 2) გავეცანი და ვეთანხმები ამ განაცხადით გათვალისწინებულ წესებსა და პირობებს. 3)ვაცხადებ და გარანტიას ვიძლევი, რომ ჩემ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არის სრული და ნამდვილი; პასუხისმგებლობას ვიღებ, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს" შევატყობინო ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ან იმ გარემოებების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა ჩემ მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციაში და შევსებულ ფორმაში გამოიწვიოს ცვლილებები, მათი დადგომიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში; 4) მზად ვარ ვითანამშრომლო შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტთან“ უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტით (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმებით (IGA) გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით; შპს"აბბი ასეტ მენეჯმენტს“ ავუნაზღაურებ ნებისმიერ ზარალს, ზიანს, ხარჯს ან ვალდებულებას, რომელიც წარმოიშობა ან მიადგება შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს“ უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმების (IGA) საფუძველზე იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მიზეზით სათანადოდ ვერ შევასრულებ წინამდებარე ფორმით ნაკისრ რომელიმე ვალდებულებას, 5) გაცნობებთ, რომ ვაცნობიერებ და ვიღებ ვალდებულებას, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტთან” ერთად გახსნილ ანგარიშში არ ვმოქმედებ სხვისი სახელით, ჩემს ანგარიშში სხვისი სახელით (მის ანგარიშზე) ოპერაციის განხორციელებამდე თქვენს დაწესებულებას წერილობით ვაცნობებ თუ ვისი სახელით ვმოქმედებ. ზემოაღნიშნული განცხადების დარღვევის შესახებ გონივრული ეჭვის შემთხვევაში შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილია, დაუყოვნებლივ დახუროს ჩემი ყველა ან ნებისმიერი ანგარიში. გაითვალისწინეთ, რომ გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა მოთხოვნილი იქნას დამხმარე დოკუმენტაცია. კლიენტის განაცხადისა და სხვა თანმხლები დოკუმენტაციის შემოწმების შემდეგ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ არ მიიღოს განაცხადი და უარი თქვას მოთხოვნილი მომსახურებების გაწევაზე ყოველგვარი მიზეზის მითითების გარეშე. შპს"აბბი ასეტ მენეჯმენტის უფლებას იტოვებს, რომ შეამოწმოს ნებისმიერი კლიენტი და მიიღოს რეკომენდაციები, თუ ამას საჭიროდ ან სასურველად ჩათვლის „იცნობდე შენს კლიენტს" და თაღლითობისა და დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკების დაცვის მიზნით. კლიენტი მკაფიოდ და უპირობოდ აძლევს თანხმობას შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" ასეთი შემოწმებებისა და რეკომენდაციების განხორციელებაზე. ამ განაცხადში უფლებამოსილ (წარმომადგენლებ)ად დანიშნული პირ(ებ)ი უფლებამოსილია განახორციელოს, კლიენტის ანგარიშიდან ნებისმიერი სახის ფონდის, აქტივის და ნაღდი ფულის განაღდება ან / ან და ფულის გადარიცხვა ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ინდივიდუალურად და დამოუკიდებლად სრული და უსასრულო ოპერაციის შესრულება, შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტისთვის" გასაგზავნი ან აქედან მისაღები ყველა სახის შეტყობინება, ანგარიში, ბალანსი, ანგარიშის ამონაწერი, ინსტრუქცია, და/ანდა მიღება და მოთხოვნა, და/ან და კლიენტისგან და/ან და სხვა უფლებამოსილი წარმომადგენლებისაგან ნებისმიერი სახის დამატებითი ნებართვის ან თანხმობის გარეშე ამ პარაგრაფის მეორე მუხლით განსაზღვრული ოპერაციების შესახებ გადაწყვეტილებადა მოქმედება. კილიენტი და უფლებამოსილი წარმომადგენელი/წარმომადგენლები, უფლებამოსილი წარმომადგენლის/წარმომადგენლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით მიღებული ზომების შესახებ შეტყობინებები, მიცემული ინტრუქციებიან/ან და შესრულებული სხვა მიმოწერის გამო ან ამასთან დაკავშირებით მესამე პირების მხრიდან შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" წინააღმდეგ შეტანილი კომპენსაციის სარჩელის გამოისობით შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტისთვის" მიყენებული ნებისმიერი სახის დანაკარგი, ზარალი, ზიანი, კომპენსაციის მოთხოვნა, ხარჯი, დანახარჯების და გადახდების (კანონიერი ხარჯები და საგამოძიებო ხარჯები და დოკუმენტაციის მომზადებისთვის გაწეული ნარჯები და პროფესიონალთა მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯების ჩათვლით) სესახებ, შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" მოთხოვნის საფუძველზე შესაძლებელი მაქსიმუმის ფარგლებში მოახდენს კომპენსირებას ან დაფარავს დანახარჯებს, კლიენტი აშკარად აცნობიერებს და ღიად თანხმდება, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" არ მიიღებს რაიმე სახის პასუნისმგებლობას უფლებამოსილი წარმომადგენლის (წარმომადგენლების) შეტყობინებებზე / ინსტრუქციებზე ან / და სხვა კორესპონდენციაზე დაყრდნობით მოქმედებისას. მომხმარებელი თანახმაა დაიცვას უფლებამოსილი წარმომადგენლის (წარმომადგენლების) მიერ მიღებული ყველა ზომა. კლიენტი აცნობიერებს და ეთანხმება, რომ უფლებამოსილი წარმომადგენლის (წარმომადგენლების) გარიგება, შეტყობინება, ინსტრუქცია და / ან სხვა მიმოწერის, ნებისმიერი მოქმედების ან / და უგულებელყოფის შესახებ გადაწყვეტილების გამო (მათ შორის, ინვესტიციის შესახებ გადაწყვეტილებები რაც მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება), შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" იხსნის ნებისმიერი სახის ვალდებულებას პასუხისმგებლობას. შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი"არ არის ვალდებული განიხილოს უფლებამოსილი წარმომადგენლის (პირების) ბრძანებები შესაბამისობის, რაოდენობის, სიხშირის ან სხვა ასპექტების მიხედვით. ამ განაცხადის თანახმად უფლებამოსილი წარმომადგენლის (წარმომადგენლების)თვის მინიჭებული უფლებამოსილება ძალაშია მანამ, სანამ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი” არ მიიღებს შეტყობინებას ამ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ, შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი“ არანაირად არ იკითხავს უფლებამოსილი წარმომადგენლის (წარმომადგენლების)თვის მინიჭებული ავტორიზაციის ნამდვილობას და იგი არ არის ვალდებული მოიძიოს, თვალყური ადევნოს ან გადაამოწმოს მათი უფლებამოსილების მოქმედება. მომხმარებელი და უფლებამოსილი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები) ა ც ნ ო ბ ი ე რ ე ბ ე ნ , რ ო მ ა ნ გ ა რ ი შ ( ე ბ ) ი ს ს ა ბ ო ლ ო ო ბ ე ნ ე ფ ი ც ი ა რ ი ა მომ ხმ არე ბელი / კლი ე ნტიდა რომ უფლე ბა მოსილ წარმომ ადგე ნელს (წარმომადგენლებს) არ ექნებათ თითოეული იურისდიქცია, თუ მომხმარებელი არ მოაწერს ხელს განცხადებას კლიენტი და შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" აშკარად აცნობიერებენ, რომ მათ შეადგინეს წერილობითი ხელშეკრულება (სავაჭრო/საბროკერო ანგარიშთან დაკავშირებული წესებითა და პირობებით, რაც მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება). ეს ხელშეკრულება ანაცვლებს და აუქმებს მხარეთა შორის არსებულ ნებისმიერ წინა ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას წინამდებარე მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით. კლიენტი აღნიშნულ ფორმაზე ხელმოწერით ადასტურებს და ეთანხმება, შპს„აბბი ასეტ მენეჯმენტის" მიერ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების პირობებს. ამასთან, ადასტურებს და ეთანხმება, რომ შპს „აბბი ასეტ მენეჯმენტი“ უფლებამოსილია ნებიერმიერ დროს შეცვალოს ვებ-გვერდზე განთავსებული საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების პირობები და წესები. ცვლილებები შესაძლოა შეტანილ იქნას, „ვებ-გვერდზე“ შესაბამისი ინფორმაციის განთავსების გამოქვეყნების გზით ან/და „კომპანიისთვის“ მისაღები სხვა ფორმით,) კლიენტის დამატებითი შეყობინების/თანხმობისა ან/და აქცეპტის გარეშე. კლიენტი ვალდებულია, შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" მიერ კლიენტის სახელით ან ანგარიშზე საფონდო ბირჟაზე ან ბირჟის გარეთ სხვა ბაზრებზე (OTC), ქვეყნის შიგნით ან საზღვარგარეთ, სავაჭროდ დაშვებული ფასიანი ქაღალდებისთვის, ბერკეტული ოპერაციებისთვის (KAS - FOREX), საზღვარგარეთ ყიდვა გაყიდვის ოპერაციებთან დაკავშირებით გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს" გადაუხადოს საკომისიო შეძენილი და გაყიდული ფასიანი ქაღალდების ღირებულებიდან სიტყვიერად ( ) ოდენობით, აღნიშნული მომსახურების ღირებულების/საკომისიოების გადახდა მოხდება წ ი ნ ასწარ. მხარეთა მიერ გ ანსაზღვრული მომსახურები ს ღირებულება/საკომისიოს ოდენობა ან/და მომსახურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერ გადასახადი შეიძლება შეიცვალოს შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტისა" და კლიენტის ერთობლივი შეთანხმებით, გარდა საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებისა, რაც ავტომატურად განაპირობებს მხარეთა შორის შეთანხმებული ტარიფების ცვლილებას. პერსონალური მონაცემების დამუშავება კლიენტის სახელით ოპერაციების განხორციელების უფლების მქონე პირი მე, წინამდებარე განაცხადის ფორმის ხელმოწერით, ვიაზრებ და ვეთანხმები, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" დაამუშავებს (მათ შორის,შეაგროვებს, შეინახავს) ყველა მონაცემს, მათ შორის განაცხადის ფორმაში მითითებულ ჩემს პერსონალურ მონაცემებს, რათა (მათ შორის) კლიენტს გაუწიოს მომსახურებები, შეასრულოს კანონმდებლობის მოთხოვნები ან და აღკვეთოს, გამოავლინოს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება. კლიენტი და კლიენტის სახელით ოპერაციების განხორციელების უფლების მქონე პირი, კლიენტისთვის მომსახურებ(ებ)ის/საქონლის და / ან მომსახურებებთან დაკავშირებული შესაძლებლობების კლიენტისთვის შეთავაზების ან და მსგავსი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით მიცემული ნებართვა ნებისმიერ დროს და განმარტების გარეშე, პირადი მონაცემების/ინფორმაციის ჩათვლით შეუძლია გააუქმოს ან უკან გაიწვიოს შემდეგ მისამართზე მისვლით: საქართველო, ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ.N3ა, ან წერილობითი შეტყობინების ან შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის“კუთვნილ ელ.ფოსტაზე info@abbey.ge ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით. კლიენტის /კლიენტის სახელით ოპერაციების განხორციელების უფლების მქონე პირისგან წერილობითი შეტყობინების მიღების შემდეგ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის” პირადი მონაცემების/ინფორმაციის ჩათვლით, მონაცემების მითითებული მიზნებისთვის გადაცემას (გაზიარებას), (ამ სახის ინფორმაციის სხვა საჭიროებების გამო თუ არ არის გადაცემა/გაზიარება საჭირო) საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილ დროში და წესით შეჩერდება

With my signature below, I declare affirm and certify: · To have received, read and understood the product information material relating to the relevant products; · To have received additional in-depth verbal information about the products and the inherent possibilities and risks if so requested; and · To have received satisfactory answers to all my questions regarding the terms, conditions and other issues relating to the relevant products. By signing this form I certify, that: 1) I have read and agreed with the terms and conditions regarding Abbey Asset Management LLC Account published at https://abbey.ge/tr/reg (applicable only if Abbey Asset Management LLC Account box is ticked on the first page of this Application in Account Type Information section) and I am bound by and will act in accordance with those terms and conditions; 2) I have read and agreed with the terms and conditions of this Application 3) I declare, represent and warrant that information submitted by me is true and complete; I am responsible to inform Abbey Asset Management LLC about any changes, or any circumstances that may produce changes in the information submitted by me and filled in this form, within 30 calendar days following their occurrence; 4) I am ready to collaborate with Abbey Asset Management LLC to ensure fulfillment of its obligations under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Intergovernmental Agreement (IGA) between Georgia and United States of America; I will indemnify Abbey Asset Management LLC from any loss, action, expense or liability which arises or is incurred by Abbey Asset Management LLC in relation to this Application, including without limitation under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Intergovernmental Agreement (IGA) between Georgia and United States of America should I fail to duly respect any of my obligations under this form for whatever reason; 5) In case of reasonable suspicion of the breach of the above mentioned statement Abbey Asset Management LLC is entitled to close any or all of my accounts immediately. Note that in some cases submit of supporting documents might be requested. Upon examining the client’s Application and other accompanying documents, Abbey Asset Management LLC may, at its sole discretion decline the Application and refuse provision of the requested Services without stating any reason(s) for doing so. Abbey Asset Management LLC reserves the right to perform any client checks and references it may deem appropriate or desirable in order to comply with its Know Your Client and Fraud and Crime Prevention policies. The client explicitly and irrevocably consents to such checks and references performed by Abbey Asset Management LLC. The Client and Abbey Asset Management LLC expressly agree that this Application constitutes a written contract between the Client and Abbey Asset Management LLC. This agreement prevails, supplements, annuls and terminates any and all previous agreements and/or arrangements between the parties regarding provision of any type of services envisaged under this agreement. By signing given Application Form, client gives consent to the terms and conditions published on Abbey Asset Management LLC webpage. Also, client agrees and accepts that Abbey Asset Management LLC can always change Terms and Conditions on the website without prior notice or approval from the client. The client is obliged to pay commission of % or min. GEL to Abbey Asset Management from each trade conducted on the Stock Exchange or Over the Counter (OTC), as well as for FOREX transactions. The client must pay above commission in advance. The commission rate will change only upon the agreement between Abbey Asset Management LLC and the client, except when it is defined otherwise by the legislation.
Data Processing
By signing this Application Form acknowledge, that Abbey Asset Management will process (including: collecting, storing) all Data, including my Personal Data indicated in this Application form, to (amongst other things) provide Services to me, comply with legal obligations and/or prevent and detect misconduct. Note: The Client shall have the right to, at any time and without explanation, withdraw his/her consent given for the purpose of providing service(s)/products to the Client by the Company and/or offering and/or exploring opportunities to offer to the Client products/services of the Company and to request that the Data, including Personal data/information, transferring be stopped by sending the written notice to Abbey Asset Management LLC to the following post address: Lech and Maria Kaczynski Street N1, Batumi, or by sending electronic notice to the Abbey Asset Management LLC to the following e-mail address: info@abbey.ge . After receiving the written notice, Abbey Asset Management LLC shall be obliged to stop transferring Data, including Personal data/information, to the Bank for the relevant purpose(s) within the term and the manner established by Georgian legislation, unless there are other grounds to transfer them.