ლიცენზია

ლიცენზია
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება N150
22 ნოემბერი 2007 წელი
ქ.თბილისი
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის 37-ე პუნქტის, მე-8, მე-13 მუხლების, აგრეთვე „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“ დადგენილი წესით, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილის ლაშა ჯუღელისა და სამსხურის უფროსი სპეციალისტის მაია წოწკოლაურის 2007 წლის მოხსენებითი ბარათის თანახმად, შპს „აბბი ასსეტ მენეჯმენტ“-ის სასარგებლოდ გაიცა საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია.