საბროკერო ანგარიშის გახსნის განაცხადი
ფიზიკური პირებისთვის


BİREYSEL MÜŞTERİ
BAŞVURU FORMU

abby

მნიშვნელოვანი: წაიკითხეთ შემდეგი ინფორმაცია მოცემული ფორმის შევსებამდე. წინამდებარე განაცხადის შევსებითა და ხელმოწერით, კლიენტი თანახმაა გახსნას და აწარმოოს ანგარიშები შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში", რომელიც წარმოადგენს საქართველოში დაფუძნებულ საბროკერო კომპანიას. კომპანია ექვემდებარება და მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ფორმა არ მოიცავს რაიმე სახით შეთავაზებას ან რეკომენდაციას საქართველოს ფარგლებს გარეთ რაიმე სახის ინვესტიციის მიღების/განთავსების, რაიმე სხვა ტრანზაქციის განხორციელების, საინვესტიციო კონსულტაციის ან სხვა მომსახურების შესახებ.

ÖNEMLİ: Bu formu doldurmadan önce aşağıdakı bilgileri okumanız gerekmektedir. Bu formu doldurup imzalayan Müşteri, Gürcıstan'da kurulmuş bir brokerlik fırması olan ABBEY ASSET MANAGEMENT LLC. ŞTİ. nezdinde hesap açırtmayı kabul eder. Şirket Gürcıstan'ın yürürlükteki yasaları uyarınca faaliyetlerini düzenlemekte ve yürütmektedir. Burada yer alan hiçbir husus, Gürcıstan sınırları dışında her hangi bir yatırım yapma ve sair ışlemlere girişme ya da herhangi bir yatırım önerisinde bulunma veya yatırım hizmeti sunmaya yönelik bir teklif veya öneri tavsiyesi niteliğinde değildir.

ა. ინფორმაცია ანგარიშის ტიპთან დაკავშირებით
A. Abbey Asset Management LLC

ქვემოთ მოცემული ვარიანტის (ანგარიშის სახე) მონიშვნით შპს "აბბი ასეტმენეჯმენტში"ანგარიშის გახსნაზე ვაცხადებ თანხმობას.
Abbey Asset Management LLC


ბ. ზოგადი ინფორმაცია
B1- HESAP TÜRÜ HAKKINDA BİLGİ

ბ1. ინფორმაცია კლიენტის შესახებ
B.1. MÜŞTERİ BİLGİLERİ

მიმართვის ფორმა/ Hitap

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
Kimlik belgesi

განათლება
Eğitim


სამსახურეობრივი სტატუსი / Çalışma durumu


ოჯახური მდგომარეობა /
Medeni hali
ბ.2 საკონტაქტო ინფორმაცია
B.2. İLETİŞİM BİLGİLERİ


იურიდიული მისამართი / YERLEŞİM YERİ

დროებითი მისამართი (თუ განსხვავებულია)
Geçici adres (farklıysa):

ამ მისამართზე ცხოვრების პერიოდი
Bu adresteki yaşama süreniz

ამ გრაფის მონიშვნით, კლიენტი ადასტურებს , რომ მითითებული ელ.ფოსტა გამოყენებული იქნება კლიენტსა და შპს ,,აბბი ასეტ მენეჯმენტს'' შორის კომუნიკაციისთვის , რომლის მიზანია მათ შორის და არა მხოლოდ კლიენტის სახელით სავაჭრო ტრანზაქციების განხორციელება და შპს ,,აბბი ასეტ მენეჯმენტის" პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
Bu kutuyu işaretleyerek, müşteri belirtilen E-posta’nın müşteri ile ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ. arasında iletişim için kullanılacağını onaylar. Bu iletişim müşteri adına taciri işlemlerini gerçekleştirmeyi ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.’nin ürün ve hizmetleri hakkında ve sadece bununla olmamak üzere bilgi sağlamayı amaçlar

1

abby

გ. კითხვარი ,,იცნობდე შენს კლიენტს" (KYC)
C.KONU ,,KENDİ MÜŞTERİ TANI” (KYC)

გ.1 ინფორმაცია თქვენი პირადი შემოსავლებისა და ფულადი სახსრების წარმოშიბის შესახებ
C.1. KİŞİSEİ GELİRİNİZ VE FONLARIN MENŞEİ HAAKINDA BİLGİ


წლიური შემოსავალი / Yıllık Geliriniz
შემოსავლის წყარო (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
Gelir kaynağı (İlgili tüm şıkları işarteleyiniz)
ქონების წარმოშობის წყარო (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
Mülkün menşe kaynağı (İlgili tüm şıkları işarteleyiniz)

ქონების ჯამური ღირებულება / Servetin toplam değeri
ანგარიშებზე შემოსასვლელი სახსრების მიახლოებითი მოცულობა
Hesaplara yatırılacak fonların yaklaşık miktarı

ფინანსური დაწესებულების სახელი , საიდანაც განხორციელდება ფულადი სახსრების ან / და ფასიანი ქაღალდების პირველადი გადმორიცხვა / გადმოტანა
Nakit / Kıymetli evrakların ilk transferi yapacak olan kuruluşunun adı

იქნებით თუ არა შპს ,,აბბი ასეტ მენეჯმენტში" გახსნილი ანგარიშ(ებ)ის საბოლოო მფლობელი / ბენეფიციარი მესაკუთრე?
ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ. ile açmış olduğunuz hesapların nihai sahibi/lehtar sahibi olacak misiniz?

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრის სახელი
Olumsuz cevap durumunda lütfen nihai lehtar sahibini belirtiniz

გ.2 საერთაშორისო ფინანსური სანქციები
C.2. ULUSLARARASI FİNANSAL YAPTIRIMLAR

გაქვთ თუ არა პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი/პარტნიორობა ისეთ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან, რომელიც OFAC-ის (აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი), გაეროს (გართიანებული ერების ორგანიზაცია), ევროკავშირის მიერ გამოცემულ სიაშია შეტანილი/შეყვანილი ?
1.Döğrudan veya dolaylı yoldan, OFAC (ABD Hazine Bakanliği’nabağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi) BM (Birleşik Milletler), AB (Avrupa Birliği) tarafından çıkarılan listede yer alan gerçek veya tüzel kişi(ler) ile herhangi bir bağlantınız/ortaklığınız var mı?

დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მოუთითოთ კავშირის ფორმა და პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები
Olumlu cevap durumunda lütfen doğrudan veya dolaylı bağlantınız olan kişinin / tüzel kişiliğin adını ve ilişkinin türünü belirtin:

გ.3. ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ
C.3. İŞVEREN HAKKINDA BİLGİ

კერძო ბიზნესის ან ბიზნესის (თანა) საკუთრების შემთხვევაში გადადით გ.4. პუნქტზე)
( Serbest meslek veya bir işletme (ortak) sahibi iseniz, Lütfen Bölüm C.4’ e geçiniz)


ორგანიზაციის იურიდიული სტატუსი, დასახელება და სადენტიფიკაციო ნომერი
İşverenin adı, yasal statüsü ve vergi numarası

სექტორი / Sektör

დამსაქმებლის იურიდიული მისამართი / İşverenin yasal adresi

გ.4. ინფორმაცია თქვენი საქმიანობის / ბიზნესის შესახებ (მხოლოდ თვითდასაქმებულთა ან / და ბიზნესის მფლობელთათვის)
C.4. İŞİNİZ HAKKINDA BİLGİLER (YALNIZCA SERBEST MESLEK SAHİPLERİ VEYA İŞLETMELERİ İÇİN)

სექტორი / Sektör

2

abby

კომპანიის იურიდიული მისამართი / Şirketin yasal adresi

დ. დამატებითი ინფორმაცია
D. EK BİLGİLER

დ.1 ინფორმაცია კლიენტის ''რეფერალის'' შესახებ
D.1. MÜŞTERİ REFERANSI


მიგიღიათ თუ არა რეკომენდაცია, რომ გესარგებლათ შპს. ''აბბი ასეტ მენეჯმენტის'' მომსახურებით?
ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.'nin brokerlik hizmetlerine yönlendirildiniz mi?

რატომ გადაწყვიტეთ გამხდარიყავით ჩვენი კლიენტი? მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი
Neden bizim müşterimiz olmaya karar verdiniz? Uygun olan tüm seçenekleri işaretleyiniz?

დ.2. საინვესტიციო ინფორმაცია
D.2. YATIRIM BİLGİLERİ

გსურთ, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" არსებული თქვენი საბროკერო ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია იხილოთ ინტერნეტში?
ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ. ndeki hesaplarınızla ilgili bilgileri internet üzerinde görüntülemek ister misiniz?

გსურთ, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტისგან" მიიღოთ ინფორმაცია საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ?
ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ ndeki yatırım fırsatları hakkında bilgi almak ister misiniz?


დ.3. საბანკო რეკვიზიტები
D.3. BANKACILIK KOŞULLARI

შპს. ''აბბი ასეტ მენეჯმენტი'' არ ახორციელებს თანხის გადარიცხვებს მესამე პირებზე. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საბანკო რეკვიზიტები რომელზეც შპს ''აბბი ასეტ მენეჯმენტის'' მხრიდან მოხდება თანხის გადარიცხვა.
Abbey Asset Management Ltd.Şti üçüncü taraf transferlerini desteklemez. Abbey Asset Management Ltd.Şti’ tarafından gönderilecek havalelerin gönderileceği banka bilgilerini belirtin.

ე. პოლიტიკურად აქტიური პირის (PEP) კითხვარი
E. SİYASİ NÜFUZ SAHİBİ KİMSE (PEP) ANKETİ

1. ხართ თუ არა პოლიტიკურად აქტიური პირი*?
1. Siyasi Nüfuza Sahip Kimse misiniz?

*პოლიტიკურად აქტიური პირი არის პირი, რომელსაც უკავია /ეკავა სახელმწიფო (საჯარო) პოლიტიკური თანამდებობა ან / და ეწევა / ეწეოდა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობას. პოლიტიკურად აქტიური პირები არიან: სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი და მთავრობის წევრი, აგრეთვე, მათი მოადგილეები, სამთავრობო დაწესებულების ხელმძღვანელი, პარლამენტის წევრი, უზენაესი სასამართლოს წევრი, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი,სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი პირი, ცენტრალური (ეროვნული) ბანკის საბჭოს, წევრი, ელჩი, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი პირი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) ხელმძღვანელი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) აღმასრულებელი ორგანოს წევრი, სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოღვაწე, ასევე, მათი ოჯახის წევრები, აგრეთვე, მასთან უშუალო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი; პირი პოლიტიკურად აქტიურ პირად მიიჩნევა ზემოაღნიშნული თანამდებობის დატოვებიდან ერთი წლის განმავლობაში
*Siyasi Nüfuza Sahip Kimse (PEP), bir ülkede önemli kamu görevlerini yerine getirmek üzere atanmış ve önemli kamu ve siyasi görevler icra eden ve aşağıdaki konumlardan veya mevkilerden birsinde bulunan gerçek bir kişidir: Eyalet/Devlet veya hükümet başkanı, hükümet üyesi, bunların yardımcıları, yönetim kurumunun üst kademe yöneticisi, parlamento üyesi, yüksek mahkeme ve anayasa mahkemesi üyesi, yüksek rütbeli askeri yetkili, merkez (ulusal) banka konseyi üyesi, büyükelçi, devlet yönetimindeki kuruluşların üst düzey yöneticisi, siyasi parti (birlik) yetkilisi ve siyasi partinin (birliğin) yürütme organı üyesi, diğer önde gelen bürokrat. Bu, aynı zamanda Siyasi Nüfuza Sahip Kişilerin yakın aile bireyleri ve doğrudan ş lşksnde olan ş arkadaşını da kapsamaktadır. Söz konusu kişiler, bu görevlerinden istifa ettikten sonra bir yıl boyunca siyasi nüfuza sahip kimse olarak değerlendirilmeye devam edecektir.

2. PEP ის პირველი ხარისხის ნათესავი ხართ?
2. PEP in brnc dereceden akrabası msnz?

3. ხართ ან ყოფილხართ თუ არა პოლიტიკურად აქტიურ პირთან საქმიან ურთიერთობაში, პოლიტიკურ პირთან ერთად ფლობთ ან აკონტროლებთ თუ არა იურიდიული პირის წილს ან ხმის უფლების მქონე აქციებს, ან გაქვთ თუ არა ასეთ პირთან სხვაგვარი მჭიდრო საქმიანი ურთიერთობა?
3. Siyasi nüfuz sahibi bir kişiyle bir iş ilişkiniz var mı, Siyasi nüfuz sahibi bir kişiyle birlikte, tüzel kişiliğin hissesine veya oy hakkına sahip bir hisseye sahip misiniz veya kontrol ediyor musunuz, böyle bir kişiyle başka yakın iş ilişkiniz var mı?


ვ. ინდივიდუალური საიდენტიფიკაციო ფორმა FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)-ის მიზნებისთვის
F. (FATCA) YABANCI HESAP VERGİ UYUMLULUK YASASI AMAÇLARI İÇİN BİREYSEL KİMLİK FORMU

ვ.1. მიზანი (მხოლოდ აშშ-ს მოქალაქეებისთვის)
F.1. AMAÇ (SADECE ABD VATANDAŞLARI İÇİN)

წინამდებარე ფორმის მიზანს წარმოადგენს აშშ-ს საგადასახადო კანონმდებლობით (კერძოდ, უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო ხელშეკრულებით (IGA) გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება
Bu form, ABD Vergi mevzuatının (özellikle Dış Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) ve Gürcistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Hükümetlerarası Anlaşmanın (IGA) taleplerini karşılamak için önerilmektedir.


3

abby

მიმდინარე მდგომარეობით, კლიენტის ანგარიშის გახსნაზე უფლებამოსილ პირს აქვს თუ არა რეგისტრაციის/ფაქტობრივი მისამართი აშშ-ში ?
ABD'de yasal / gerçek adresi olan bir kişiye verilmiş etkin bir vekaletname veya imza yetkisi var mı?

ვ.2. წესები და პირობები / Şartlar ve koşullar


1. თუ თქვენ ხართ აშშ-ს მოქალაქე და / ან საგადასახადო რეზიდენტი, წარადგინეთ მოთხოვნის ფორმა გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერთან (TIN) დამოწმებასთან დაკავშირებით, რომელიც შედგენილია აშშ-ს შიდა შემოსავლების სამსახურის მიერ (იხილეთ ბმული: http://www.ires.gov/publirs-pdf/fw9.pdf ) ან ალტერნატიული ფორმა, რომელიც წარმოდგენილია შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" წარმომადგენლის მიერ (ფორმა W-9). იმ შემთხვევაში, თუ ფორმა W-9 არ იქნება წარმოდგენილი წინამდებარე ფორმის ხელმოწერიდან 14 კალენდარულ დღეში, შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" პასუხისმგებლობას არ იღებს აშშ-ს საგადასახადო კანონმდებლობით თქვენზე დაკისრებულ დამატებით ვალდებულებებზე. ამ პარაგრაფით გათვალისწინებული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილი იქნება შესაბამის ორგანოს წარუდგინოს თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია და / ან დოკუმენტაცია და შეინახოს შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" (მათ შორის, პერსონალური) მონაცემები,საბროკერო ანგარიშების, ფინანსური ოპერაციებისა და ა.შ. შესახებ ინფორმაციას იმისთვის, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტმა" შეასრულოს უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) და ს აქ ართველოს ა და ამ ერიკ ი ს შე ერთე ბულ შტატე ბს შორი ს სამთავრობოთაშორისო შეთანხმების (IGA) საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებები; 2, თუ არ ხართ აშშ-ს მოქალაქე და / ან საგადასახადო რეზიდენტი, თუმცა დაიბადეთ აშშ-ში, წარადგინეთ ფიზიკური პირების უცხოური სტატუსის შესახებ სერტიფიკატის ფორმა აშშ-ს გადასახადის დაკავებასთან და ანგარიშგებასთან დაკავშირებით, რომელიც შედგენილია აშშ-ს შიდა შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი ს ს ა მ ს ა ხ უ რ ი ს მ ი ე რ ( ი ხ ი ლ ე თ ბ მ უ ლ ი :http://www.ires.gov/publirs-pdf/fw9.pdf) ან ალტერნატიული ფორმა, რომელი ც წარმოდგენ ილი ა შ პს "ა ბბ ი ასეტ მენ ეჯ მე ნტი ს " წარმომადგენლის მიერ (ფორმა -8BEN) შესაბამის დასაბუთებულ განმარტებასთან ერთად (ფიზიკური პირის მიერ აშშ-ს მოქალაქეობაზე უარის შესახებან იმ მიზეზის შესახებ, თუ რატომ არ მიიღო ფიზიკურმა პირმა აშშ-ს მოქალაქეობა დაბადებისას), აშშ-ს მოქალაქეობის დაკარგვის სერტიფიკატი. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული დოკუმენტები არ იქნება წარმოდგენილი წინამდებარე ფორმის ხელმოწერიდან 14 კალენდარულ დღეში, თქვენ მიიჩნევით აშშ-ს საგადასახადო რეზიდენტად და შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი“ უფლებამოსილი იქნება შესაბამი ორგანოს წარუდგინოს თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია და / ან დოკუმენტაცია და შეინახოს შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" მათ შორის, პერსონალური მონაცემები, საბროკერო ანგარიშების, ფინანსური ოპერაციების და ა.შ. შესახებ ინფორმაცია იმისთვის, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტმა" შეასრულოს უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის(FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმების (IGA) საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებები;” 3. თუ არ ხართ აშშ-ს მოქალაქე და / ან საგადასახადო რეზიდენტი,თუმცა გ ა ქ ვ თ ი უ რ ი დ ი ულ ი / ფ ა ქ ტ ო ბ რ ი ვ ი მ ი ს ა მ ა რთ ი ა შ შ - შ ი ა ნ დარეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი და / ან მინდობილობა ან ხელმომწერის უფლებამოსილება, რომელიც გაცემულია პირზე, რომელსაც აქვს აშშ-ში იურიდიული / ფაქტობრივი მისამართი, წარადგინეთ ფორმა W-8BEN. თუ ფორმა w-8BEN არ იქნება წარმოდგენილი წინამდებარე ფორმის ხელმოწერიდან 14 კალენდარულ დღეში, თქვენ ჩაითვლებით აშშ-ს საგადასახადო რეზიდენტად და შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილი იქნება, შესაბამის ორგანოს წარუდგინოს თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია და / ან დოკუმენტაცია და შეინახოს შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" (მათ შორის, პერსონალური მონაცემები, საბროკერო ანგარიშების, ფინანსური ოპერაციების და ა.შ. შესახებ ინფორმაცია იმისთვის, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტმა" შეასრულოს უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმების (IGA)საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებები, 4. ზემოაღნიშნული პირობები ძალაში შედის შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" ანგარიშის გახსნის შემდეგ.

.ABD vatandaşı ve / veya vergi mukimi iseniz, ABD İç Gelir İdaresi tarafından oluşturulan Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (TIN) ve Sertifika Talebi formunu gönderin (bakınız http: //www.irs gov / pub / irs-pdf / fw9.pdf bağlantısı) veya ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD. ŞTİ. temsilcisi tarafından sunulan ikame formunu (Form W-9) yerine koyun, bu form Form W-9 imzalandıktan sonra 14 takvim günü içinde sunulmazsa, ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD. ŞTİ. ABD Vergi mevzuatı kapsamında size yüklenen ek yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır. Bu paragrafın koşullarının mevcut olması durumunda, Gürcistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) ve Hükümetlerarası Anlaşma (IGA) kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için, ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD. ŞTİ. sizinle ilgili kurum bilgilerini ve / veya belgeleri sunma yetkisine sahip olacak ve bunlar ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD. ŞTİ.‘de saklanacaktır (kişisel veriler, aracılık hesapları hakkındaki bilgiler, finansal işlemler vb. dahil). 2. ABD vatandaşı değilseniz ve / veya vergi mukimi değilseniz, fakat ABD'de doğduysanız, ABD İç Gelir İdaresi tarafından oluşturulmuş Amerika Birleşik Devletleri Vergi Stopajı ve Raporlama için Bireylerin Yabancı Statüsü Sertifikası formunu gönderin (bkz. bağlantı http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf) ya da ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD. ŞTİ.’nin temsilcisi tarafından sunulan ikâme formu (Form W-8BEN) ile ilgili makul yazılı açıklama (bireyin ABD vatandaşlığı veya kişinin doğumda ABD vatandaşlığı almamasının nedeni ile ilgili) veya ABD Vatandaşlığını Kaybetme Belgesi, bu paragrafta belirtilen belgeler bu formu imzaladıktan sonra 14 takvim günü içinde teslim edilmezse, ABD vergi mukimi olarak değerlendirileceksiniz ve Gürcistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) ve Hükümetlerarası Anlaşma (IGA) kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için, ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD. ŞTİ., ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD. ŞTİ.‘de saklanan sizinle ilgili kuruluş bilgilerini ve / veya belgeleri (kişisel veriler, aracı kurum hesaplarıyla ilgili bilgiler, finansal işlemler vb. dahil) sunma yetkisine sahip olacaktır. 3.ABD vatandaşı ve / veya vergi mukimi değilseniz, ancak ABD'de yasal / gerçek adresiniz varsa ve / veya ABD'de kayıtlı telefon numaranız ve / veya vekaletname veya imza yetkisi olan bir kişiye verilmişse ABD yasal / gerçek adresi, Form W-8BEN'i gönderin, Form W-8BEN bu formu imzaladıktan sonra 14 takvim günü içinde gönderilmezse, Dış Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) ve Gürcistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Hükümetlerarası Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için (IGA) kişi ABD'de vergi mukimi olarak kabul edilecek ve Abbey Assent Management LLC sizinle ilgili olan ve Abbey Assent Management LLC depolanan ilgili kurum bilgileri ve / veya dokümantasyonu (kişisel veriler, aracılık hesaplarıyla ilgili bilgiler, finansal işlemler vb. dahil) sunma yetkisine sahip olacaktır. 4.Yukarıda belirtilen Şartlar ve Koşullar, Abbey Assent Management LLC ‘ de hesap açıldıktan sonra yürürlüğe girer.


4

abby

ზ. ინვესტორის პროფილის კითხვარი
G. YATIRIMCI PROFİLİ ANKETİ

1. გთხოვთ მონიშნოთ , რამდენად ხართ დაინტერესებული თითოეული აქტივის ტიპში ინვესტირებით ?
1.Aşağıdaki her bir varlık için ilgi düzeyinizi nasıl işartleyiniz

არ ვარ დაინტერესებულ
İlgilenmiyorum
ნეიტრალური
Kararsızım
მეტ-ნაკლებად
დაინტერესებული ვარ
Az ilgileniyorum
ძალიან დაინტერესებული ვარ
Çok ilgileniyorum
ობლიგაციები
Borç senedi (Bond)
აქციები
Hisse senetleri
ფონდები (RTFs)
Fonlar (ETF’ler)
სტრუქტურირებული პროდუქტები
Yapılandırılmış ürünler
უძრავი ქონება
Gayrimenkul
კერძო კაპიტალი
Özel sermaye
სასაქონლო მასალები ("ქომოდითები")
Emtia
დერივატივები ("ფიუჩერსები" / "ოფციონები")
Türev Ürünler (Vadeli İşlemler / Opsiyonlar)

2. გთხოვთ მონიშნოთ, რამდენად ხართ გამოცდილი თითოეულ აქტივის ტიპში ინვესტირებით?
2. Aşağıdaki yatırım türlerinin herbirinde kendinizi ne kadar deneyimli görüyorsunuz?

არ ვარ დაინტერესებული
İlgilenmiyorum
ნეიტრალური
Kararsızım
მეტ-ნაკლებად
დაინტერესებული ვარ
Az ilgileniyorum
ძალიან დაინტერესებული ვარ
Çok ilgileniyorum
შემნახველი ანაბარი / საბანკო დეპოზიტები
Tasarruf hesapları/Banka mevduatları
აქციები
Hisse senetleri
ფონდები
(RTFs)
ფონდები (RTFs)
Fonlar ( ETF)
ობლიგაციები
Borç Senedi ( Bond)
სასაქონლო მასალები ("ქომოდითები") / Emtia
ონლაინ / მარჟის ვაჭრობა / Onlıne Marj ticareti

3. ჩამოთვლილთაგან რომელ ვალუტაში ისურვებდით ინვესტიციის განხორციელებას?
3. Yatırım yapmak için aşağıdaki para birimlerinden hangisini tercih edersiniz? Uygun olan tüm seçenekleri işaretleyiniz?

4. ჩამოთვლილთაგან რა პერიოდით ისურვებდით ინვესტიციის განხორციელებას?
4. Aşağıdaki yatırım sürelerinden sizin için en uygun şıklarını işaretleyiniz?

5. გთხოვთ მონიშნოთ თითოეული ფაქტორის მნიშვნელობა ინვესტიციის განხორციელებისას
5. Yatırım yaparken aşağıdaki faktörlerin her birinin önemini değerlendirin.

არ არის
მნიშვნელოვანი
Önemli değil
ნეიტრალური
Kararsızım
მეტ-ნაკლებად
მნიშვნელოვანი
Biraz önemli
ძალიან მნიშვნელოვანი
Çok önemli
მაღალი სარგებლიანობა
Yüksek verim
მაღალი დივიდენდი
Yüksek temettü
მაღალი ლიკვიდურობა
Yüksek likidite.
დაბალი რისკი
Düşük Risk
ძირითადი ინვესტირებული თანხის დაცულობა
Yatırım yapılan anaparanın korunması
მთავარ საფონდო ინდექსებში უფრო უკეთესი ზრდის მიღება
Ana stok endekslerinde daha iyi büyümeyi elde etmek
მთავარი საფონდო ინდექსების მსგავსი ზრდის მიღება
Ana stok endeksleri gibi büyümeyi elde etmek

6. ჩამოთვლილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს საინვესტიციო პროფილს საუკეთესოდ?
6. Yatırım profilinizi nasıl tanımlarsınız: (Lütfen bir cevap seçin)

7. გთხოვთ მონიშნოთ, რამდენად მზად ხართ, რომ მაღალი ამონაგების მისაღებად წახვიდეთ გარკვეულ საინვესტიციო რისკებზე?
7. Uzun vadeli yüksek gelir elde etmek için yatırım riski almaya ne kadar hazırsınız? (Lütfen bir cevap seçin)


განაცხადზე ხელმოწერით ვადასტურებ და ვეთანხმები, რომ: - მივიღე და გავეცანი შესაბამის პროდუქტებთან დაკავშირებულ საინფორმაციო მასალას; - მივიღე დამატებითი დეტალური ვერბალური ინფორმაცია პროდუქტების და მათთვის დამახასიათებელი შესაძლებლობებისა და რისკების შესახებ, მოთხოვნის შემთხვევაში და; - ვადასტურებ, რომ მივიღე დამაკმაყოფილებელი პასუხები ყველა იმ კითხვაზე, რომლებიც ეხებოდა შესაბამისი პროდუქტების პირობებსა და სხვა საკითხებს. ამ ფორმის ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ: 1) შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" საბროკერო ანგარიშის შესახებ https://abbey.ge/tr/reg მოცემულ მისამართზე გამოქვეყნებული საბროკერო მომსახურების წესები და პირობები და დანართში არსებული ფასების და მომსახურების სრული სქემა ყურადღებით წავიკითხე, სრულად ვიაზრებ ყველა წესსა და პირობას ვეთანხმები და ვადასტურებ, რომ ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად ვიმოქმედებ. 2) გავეცანი და ვეთანხმები ამ განაცხადით გათვალისწინებულ წესებსა და პირობებს. 3)ვაცხადებ და გარანტიას ვიძლევი, რომ ჩემ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არის სრული და ნამდვილი; პასუხისმგებლობას ვიღებ, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს" შევატყობინო ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ან იმ გარემოებების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა ჩემ მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციაში და შევსებულ ფორმაში გამოიწვიოს ცვლილებები, მათი დადგომიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში; 4) მზად ვარ ვითანამშრომლო შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტთან“ უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტით (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმებით (IGA) გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით; შპს"აბბი ასეტ მენეჯმენტს“ ავუნაზღაურებ ნებისმიერ ზარალს, ზიანს, ხარჯს ან ვალდებულებას, რომელიც წარმოიშობა ან მიადგება შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს“ უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმების (IGA) საფუძველზე იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მიზეზით სათანადოდ ვერ შევასრულებ წინამდებარე ფორმით ნაკისრ რომელიმე ვალდებულებას,

AŞAĞIDAKİ İMZAMLA; - İlgili Ürünlerle ilgili ürün tanıtım materyallerini aldığımı, okuduğumu ve anladığımı; - Ürünler ve mevcut olasılıklar ve riskler hakkında sözlü olarak derinlemesine ilave bilgi aldığımı; ve - İlgili ürünlerle ilgili şartlar, koşullar ve diğer hususlarla ilgili tüm sorularıma tatmin edici cevaplar aldığımı kabul eder ve onaylıyorum. Bu formu imzalayarak; 1) ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ. Aracılık Hesabı ile ilgili https://abbey.ge/tr/reg adresinde yayınlanan Aracılık Hizmetleri Şartları ve Koşulları'nı ve ekinde bulunan Ücret ve Hizmetler çizelgesinin tamamını dikkatle okuduğumu, tüm şartları ve koşulları okuyup anlayarak kabul ettiğimi bu şartlar ve koşullara bağlı olduğumu ve bu kurallara uygun hareket edeceğimi kabul ve beyan ederim 2) Bu başvurunun şartlarını ve koşullarını okuyup kabul ettiğimi beyan ederim, 3) Tarafımca verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim; Tarafımdan verilen ve bu formda kullanılan bilgilerde değişiklik yaratabilecek herhangi bir değişiklik oluşması durumunda, sözkonusu olayın gelişmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.'ni bilgilendirmekle yükümlü olduğumu, 4) Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) ve Gürcistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürürlükte olan Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesini temin maksadıyla ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ. ile işbirliği yapmaya hazır olduğumu, işbu anket kapsamındaki yükümlülüklerimi her ne sebeple olursa olsun yerine getirmemem halinde, Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) ve Gürcistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürürlükte olan Hükümetler Arası Anlaşma (IGA) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri mevzuat gereği, iş bu Başvuruyla ilişkili veya bağlantılı olarak ABBE YASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.'nin uğrayabileceği her türlü zarar, ziyan,tazminat talebi/dava ve kayıplar karşısında tazmin edeceğimi kabul ve beyanederim


5

abby

5) გაცნობებთ, რომ ვაცნობიერებ და ვიღებ ვალდებულებას, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტთან” ერთად გახსნილ ანგარიშში არ ვმოქმედებ სხვისი სახელით, ჩემს ანგარიშში სხვისი სახელით (მის ანგარიშზე) ოპერაციის განხორციელებამდე თქვენს დაწესებულებას წერილობით ვაცნობებ თუ ვისი სახელით ვმოქმედებ. ზემოაღნიშნული განცხადების დარღვევის შესახებ გონივრული ეჭვის შემთხვევაში შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილია, დაუყოვნებლივ დახუროს ჩემი ყველა ან ნებისმიერი ანგარიში. გაითვალისწინეთ, რომ გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა მოთხოვნილი იქნას დამხმარე დოკუმენტაცია. კლიენტის განაცხადისა და სხვა თანმხლები დოკუმენტაციის შემოწმების შემდეგ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ არ მიიღოს განაცხადი და უარი თქვას მოთხოვნილი მომსახურებების გაწევაზე ყოველგვარი მიზეზის მითითების გარეშე. შპს"აბბი ასეტ მენეჯმენტის უფლებას იტოვებს, რომ შეამოწმოს ნებისმიერი კლიენტი და მიიღოს რეკომენდაციები, თუ ამას საჭიროდ ან სასურველად ჩათვლის „იცნობდე შენს კლიენტს" და თაღლითობისა და დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკების დაცვის მიზნით. კლიენტი მკაფიოდ და უპირობოდ აძლევს თანხმობას შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" ასეთი შემოწმებებისა და რეკომენდაციების განხორციელებაზე. კლიენტი და შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" აშკარად აცნობიერებენ, რომ მათ შეადგინეს წერილობითი ხელშეკრულება (სავაჭრო/საბროკერო ანგარიშთან დაკავშირებული წესებითა და პირობებით, რაც მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება). ეს ხელშეკრულება ანაცვლებს და აუქმებს მხარეთა შორის არსებულ ნებისმიერ წინა ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას წინამდებარე მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით. კლიენტი აღნიშნულ ფორმაზე ხელმოწერით ადასტურებს და ეთანხმება, შპს„აბბი ასეტ მენეჯმენტის" მიერ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების პირობებს. ამასთან, ადასტურებს და ეთანხმება, რომ შპს „აბბი ასეტ მენეჯმენტი“ უფლებამოსილია ნებიერმიერ დროს შეცვალოს ვებ-გვერდზე განთავსებული საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების პირობები და წესები. ცვლილებები შესაძლოა შეტანილ იქნას, „ვებ-გვერდზე“ შესაბამისი ინფორმაციის განთავსების გამოქვეყნების გზით ან/და „კომპანიისთვის“ მისაღები სხვა ფორმით,) კლიენტის დამატებითი შეყობინების/თანხმობისა ან/და აქცეპტის გარეშე. კლიენტი ვალდებულია, შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" მიერ კლიენტის სახელით ან ანგარიშზე საფონდო ბირჟაზე ან ბირჟის გარეთ სხვა ბაზრებზე (OTC), ქვეყნის შიგნით ან საზღვარგარეთ, სავაჭროდ დაშვებული ფასიანი ქაღალდებისთვის, ბერკეტული ოპერაციებისთვის (KAS - FOREX), საზღვარგარეთ ყიდვა გაყიდვის ოპერაციებთან დაკავშირებით გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს" გადაუხადოს საკომისიო შეძენილი და გაყიდული ფასიანი ქაღალდების ღირებულებიდან სიტყვიერად ( ) ოდენობით, აღნიშნული მომსახურების ღირებულების/საკომისიოების გადახდა მოხდე ბა წ ი ნ ასწარ. მხ არეთა მიერ განსაზღვრული მომსახურები ს ღირებულება/საკომისიოს ოდენობა ან/და მომსახურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერ გადასახადი შეიძლება შეიცვალოს შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტისა" და კლიენტის ერთობლივი შეთანხმებით, გარდა საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებისა, რაც ავტომატურად განაპირობებს მხარეთა შორის შეთანხმებული ტარიფების ცვლილებას. პერსონალური მონაცემების დამუშავება კლიენტის სახელით ოპერაციების განხორციელების უფლების მქონე პირი მე,


წინამდებარე განაცხადის ფორმის ხელმოწერით, ვიაზრებ და ვეთანხმები, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" დაამუშავებს (მათ შორის,შეაგროვებს, შეინახავს) ყველა მონაცემს, მათ შორის განაცხადის ფორმაში მითითებულ ჩემს პერსონალურ მონაცემებს, რათა (მათ შორის) კლიენტს გაუწიოს მომსახურებები, შეასრულოს კანონმდებლობის მოთხოვნები ან და აღკვეთოს, გამოავლინოს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება. კლიენტი და კლიენტის სახელით ოპერაციების განხორციელების უფლების მქონე პირი, კლიენტისთვის მომსახურებ(ებ)ის/საქონლის და / ან მომსახურებებთან დაკავშირებული შესაძლებლობების კლიენტისთვის შეთავაზების ან და მსგავსი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით მიცემული ნებართვა ნებისმიერ დროს და განმარტების გარეშე, პირადი მონაცემების/ინფორმაციის ჩათვლით შეუძლია გააუქმოს ან უკან გაიწვიოს შემდეგ მისამართზე მისვლით: საქართველო, ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ.N3ა, ან წერილობითი შეტყობინების ან შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის“კუთვნილ ელ.ფოსტაზე info@abbey.ge ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით. კლიენტის /კლიენტის სახელით ოპერაციების განხორციელების უფლების მქონე პირისგან წერილობითი შეტყობინების მიღების შემდეგ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის” პირადი მონაცემების/ინფორმაციის ჩათვლით, მონაცემების მითითებული მიზნებისთვის გადაცემას (გაზიარებას), (ამ სახის ინფორმაციის სხვა საჭიროებების გამო თუ არ არის გადაცემა/გაზიარება საჭირო) საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილ დროში და წესით შეჩერდება.

5) ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTI. nezdinde açmış olduğum hesabımdabaşkası adına hareket etmediğimi, hesabımda başkası adına (hesabına) işlem yapmadan önce kimin namına hareket ettiğimi yazılı olarak Kuruluşunuza bildireceğimi arz, beyan ve taahhüt ederim. Yukanda belirtilen beyanlann Ihlal edildiği konusunda makul şüphelerin var olması durumunda, ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.,hesaplarımın herhangi birini veya tamamını derhal kapatma hakkına sahiptir. Bazı durumlarda, destekleyici belgelerin ibraz edilmesinin gerekebileceği unutulmamalıdır. Müşterinin Başvurusunu ve beraberindeki diğer belgeleri inceledikten sonra ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ. tamamen kendi takdirine bağlı olarak, her hangi bir gerekçe gostermeksizin başvuruyu reddedebilir ve talep edilen Hizmetlerin verilmesini reddedebilir ABBEY ASSETMANAGEMENT LTD.ŞTİ. Müşteri Bilgi Anketi ve Sahtekarlık ve Suçun Önlenmesi politikaları uyarınca, muşterileri hakkında gerekli ve uygun görebileceği kontrolleri yapma ve referanslara başvurma hakkını saklı tutar. Müşteri, ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilen bu tür kontrollerin yapılmasını ve referanslara başvurulmasını açıkça ve gayri kabili rücu kabul eder. Müşteri ve ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ. (ticaret/Aracılık hesabıile ilgili şartlar ve koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yazılı bir sözleşme oluşturduğunu açıkça kabul eder. Işbu sözleşme burada yer alan hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak taraflar arasında daha önceden düzenlenmiş her türlü sözleşme veya mutabakatı geçersiz kılarak yerine geçer. Müşteri işbu belgeyi imzalayarak, ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.tarafından web sayfasında yayınlanan aracılık hizmet sözleşme şartlarını kabul ettiğini, ayrıca, ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.-nin web sitesinde bulundurduğu broker hizmet sözleşmesinin şart ve kurallarını dilediği zaman değiştirme hakkına sahip olduğunu ve müşteriye ek bildirim yapmaksızın web sayfasında yapılacak bu değişikliklerin yayınlama yoluyla veya şirket için uygun olan başka şekilde yapma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan etmektedir. ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.-nin müşteri adına ve/veya hesabına borsa içi ve borsa dışı piyasalarda (OTC), yurtiçinde ve yurtdışında,halka arza aracılık yapmış bulunduğu paylarda, türev araçlar, kaldıraçlı işlemler (KAS-FOREX), yurtdışı alım-satım aracılığı işlemleri ile ilgili olarak,sunduğu hizmetler karşılığında, müşteri, ABBEY ASSET MANAGEMENTLTD.ŞTI.-ne alım ve satım yapılan menkul kıymetler bedelleri üzerinden yazı ile ( ) komisyon bedeli ödemekle yükümlüdür.işbu hizmet bedelin/komisyonun ödenmesi peşin yapılır.Taraflar arasında belirlenen hizmet bedeli/komisyon oranı ve/veya• hizmetle ilgili bütün ödemeler ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.ve müşteri tarafından anlaşarak değiştirilebilir. Bu durumda,Gürcistan Mevzuatında yapılan değişiklikler hariçtir, çünkü taraflar arasında yapılan tarife tarifeler mevzuat gereği otomatik olarak değişmeye tabi tutulacaktır. Verlern İşlenmes: Müşteri adına işlem yapmaya yetkili kişi sıfatıyla işbu Başvuru Formunu imzalayan, Ben


ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.'nin, işbu Başvuruda verilmiş olan kişisel Verilerim ile burada belirtilen Müşteri ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzeretüm Verilerl, (diğer faaliyetlerin yanı sıra) Müşteriye hizmet sunmak, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve/veya suiistimalleri önlemek ve tespit etmek amacıyla işleyeceğini (toplamak, saklamak dahil) kabul ederim. Müşteri veya Müşteri adına hareket etme hakkına sahip bir kişi, Müşteriye hizmet(ler)/ürün(ler) sunulması ve/veya ürün ve hizmetlerle ilgili firsatların Müşteriye sunulabilmesi veya bu tür fırsatların oluşturulması amacıyla vermiş olduğu izni herhangi bir zamanda ve açıklama yapmadan geri çekme ve ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.'nin aşağıdaki adresine Gürcistan Lech and Maria Kaczynski str. N3a Batum, yazılı bildirimde bulunmak veya ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ.'ne ait info@abbey.ge e-posta adresine elektronik posta göndermek suretiyle kişisel Veri/ bilgiler dahil her türlü Veri paylaşımının durdurulmasını talep etme hakkına sahiptir. Müşterinin / Müşteri adına hareket etme hakkına sahip bir kişinin yazılı bildirimini aldıktan sonra ABBEY ASSET MANAGEMENT LTD.ŞTİ., kişisel Veriler / bilgiler dahil olmak üzere, verilerin belirtilmiş amaç(lar) için aktarılmasını (paylaşımını). (bu tür bilgilerin başka nedenlerle işlenmesi/paylaşılması gerekmiyorsa) Gürcistan yasalarınca öngörülen süre ve şekilde durduracaktır.


6