საბროკერო ანგარიშის გახსნის განაცხადი
ფიზიკური პირებისთვის


APPLICATION FORM FOR INDIVIDUALS

abby

მნიშვნელოვანი: წაიკითხეთ შემდეგი ინფორმაცია მოცემული ფორმის შევსებამდე. წინამდებარე განაცხადის შევსებითა და ხელმოწერით, კლიენტი თანახმაა გახსნას და აწარმოოს ანგარიშები შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში", რომელიც წარმოადგენს საქართველოში დაფუძნებულ საბროკერო კომპანიას. კომპანია ექვემდებარება და მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ფორმა არ მოიცავს რაიმე სახით შეთავაზებას ან რეკომენდაციას საქართველოს ფარგლებს გარეთ რაიმე სახის ინვესტიციის მიღების/განთავსების, რაიმე სხვა ტრანზაქციის განხორციელების, საინვესტიციო კონსულტაციის ან სხვა მომსახურების შესახებ.

IMPORTANT: You must read the following information before completing this form. By completing and signing this form, the Client agrees to open an account with ABBEY ASSETMANAGEMENT LLC, a brokerage firm established in Georgia. The company regulates and conducts its activities in accordance with the related laws of Georgia. Nothing contained herein is in the nature of an offer or recommendation to make any investment or other transactions outside the borders of Georgia, or to make any investment proposals or to provide investment services.

ა. ინფორმაცია ანგარიშის ტიპთან დაკავშირებით
A. Abbey Asset Management LLC

ქვემოთ მოცემული ვარიანტის (ანგარიშის სახე) მონიშვნით შპს "აბბი ასეტმენეჯმენტში"ანგარიშის გახსნაზე ვაცხადებ თანხმობას.
Abbey Asset Management LLC
A. By ticking the box below, I hereby agree to open the following type of account(s) at Abbey Asset Management LLC:


ბ. ზოგადი ინფორმაცია
B1- GENERAL INFORMATION

ბ1. ინფორმაცია კლიენტის შესახებ
B.1. CLIENT INFORMATION

მიმართვის ფორმა/ Salutation

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
Identification document

განათლება
Education


სამსახურეობრივი სტატუსი / Employment status


ოჯახური მდგომარეობა /
Marital status
ბ.2 საკონტაქტო ინფორმაცია
B.2. CONTACT INFORMATION


იურიდიული მისამართი / RESIDENTIAL ADDRESS

დროებითი მისამართი (თუ განსხვავებულია)
Temporary address (If different):

ამ მისამართზე ცხოვრების პერიოდი
Time at this address

ამ გრაფის მონიშვნით, კლიენტი ადასტურებს , რომ მითითებული ელ.ფოსტა გამოყენებული იქნება კლიენტსა და შპს ,,აბბი ასეტ მენეჯმენტს'' შორის კომუნიკაციისთვის , რომლის მიზანია მათ შორის და არა მხოლოდ კლიენტის სახელით სავაჭრო ტრანზაქციების განხორციელება და შპს ,,აბბი ასეტ მენეჯმენტის" პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
By ticking this box, the Client confirms that this e-mail is to be used for communication between client, trader and associates - for the purposes that include but are not limited to making trading transactions on Client’s behalf and sending the information about Abbey Asset Management LLC products and services.

1

abby

გ. კითხვარი ,,იცნობდე შენს კლიენტს" (KYC)
C. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) QUESTIONNAIRE

გ.1 ინფორმაცია თქვენი პირადი შემოსავლებისა და ფულადი სახსრების წარმოშიბის შესახებ
C.1. INFORMATION ABOUT YOUR PERSONAL INCOME AND ORIGIN OF FUNDS


წლიური შემოსავალი / Annual income
შემოსავლის წყარო (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
Source of income (Tick all that apply):
ქონების წარმოშობის წყარო (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
Source of wealth (Tick all that apply):

ქონების ჯამური ღირებულება / Total estimated net worth
ანგარიშებზე შემოსასვლელი სახსრების მიახლოებითი მოცულობა
The approximate volume of incoming funds to the accounts

ფინანსური დაწესებულების სახელი , საიდანაც განხორციელდება ფულადი სახსრების ან / და ფასიანი ქაღალდების პირველადი გადმორიცხვა / გადმოტანა
Name of financial institution for first incoming cash / securities transfer

იქნებით თუ არა შპს ,,აბბი ასეტ მენეჯმენტში" გახსნილი ანგარიშ(ებ)ის საბოლოო მფლობელი / ბენეფიციარი მესაკუთრე?
Are you the ultimate owner/beneficial owner of the trading account(s), which you will hold at Abbey Asset Management LLC?

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრის სახელი
If no, please specify the name of ultimate beneficial owner:

გ.2 საერთაშორისო ფინანსური სანქციები
C.2. INTERNATIONAL FINANCIAL SANCTIONS

გაქვთ თუ არა პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი/პარტნიორობა ისეთ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან, რომელიც OFAC-ის (აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი), გაეროს (გართიანებული ერების ორგანიზაცია), ევროკავშირის მიერ გამოცემულ სიაშია შეტანილი/შეყვანილი ?
1.Are you connected with any person/entity or is your activity connected with or conducted on behalf of any person/entity listed in special lists published by OFAC (The Office of Foreign Assets Control), UN (United Nations) and EU (European Union)?

დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მოუთითოთ კავშირის ფორმა და პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები
If yes, please indicate type of relationship and name of person/entity with which you have direct or indirect connection:

გ.3. ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ
C.3. EMPLOYMENT INFORMATION

კერძო ბიზნესის ან ბიზნესის (თანა) საკუთრების შემთხვევაში გადადით გ.4. პუნქტზე)
( If self-employed or a business (co)-owner, please proceed to section C.4.)


ორგანიზაციის იურიდიული სტატუსი, დასახელება და სადენტიფიკაციო ნომერი
Name of the employer, Legal Status and Identification Number

სექტორი / Sectors

დამსაქმებლის იურიდიული მისამართი / ADDRESS OF THE EMPLOYER

გ.4. ინფორმაცია თქვენი საქმიანობის / ბიზნესის შესახებ (მხოლოდ თვითდასაქმებულთა ან / და ბიზნესის მფლობელთათვის)
C.4. INFORMATION ABOUT YOUR BUSINESS (For self-employed or business owners only)

სექტორი / Sectors

2

abby

კომპანიის იურიდიული მისამართი / BUSINESS ADDRESS

დ. დამატებითი ინფორმაცია
D. ADDITIONAL INFORMATION

დ.1 ინფორმაცია კლიენტის ''რეფერალის'' შესახებ
D.1. CLIENT REFERRAL


მიგიღიათ თუ არა რეკომენდაცია, რომ გესარგებლათ შპს. ''აბბი ასეტ მენეჯმენტის'' მომსახურებით?
Have you been referred to Abbey Asset Management LLC brokerage services?

რატომ გადაწყვიტეთ გამხდარიყავით ჩვენი კლიენტი? მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი
Why did you decide to become our client? (check all that apply)

დ.2. საინვესტიციო ინფორმაცია
D.2. INVESTMENT INFORMATION

გსურთ, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" არსებული თქვენი საბროკერო ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია იხილოთ ინტერნეტში?
Would you like to view information about your accounts at iBank?

გსურთ, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტისგან" მიიღოთ ინფორმაცია საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ?
Would you like to receive information on investment opportunities from Abbet Asset Management LLC?


დ.3. საბანკო რეკვიზიტები
D.3. BANK REQUISITES

შპს. ''აბბი ასეტ მენეჯმენტი'' არ ახორციელებს თანხის გადარიცხვებს მესამე პირებზე. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საბანკო რეკვიზიტები რომელზეც შპს ''აბბი ასეტ მენეჯმენტის'' მხრიდან მოხდება თანხის გადარიცხვა.
Abbey Asset Management LLC does not support third party transfers. Please indicate bank details where you would like to receive funds from Abbey Asset Management LLC.

ე. პოლიტიკურად აქტიური პირის (PEP) კითხვარი
E. POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) QUESTIONNAIRE

1. ხართ თუ არა პოლიტიკურად აქტიური პირი*?
1. Are you a Politically Exposed Person?

*პოლიტიკურად აქტიური პირი არის პირი, რომელსაც უკავია /ეკავა სახელმწიფო (საჯარო) პოლიტიკური თანამდებობა ან / და ეწევა / ეწეოდა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობას. პოლიტიკურად აქტიური პირები არიან: სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი და მთავრობის წევრი, აგრეთვე, მათი მოადგილეები, სამთავრობო დაწესებულების ხელმძღვანელი, პარლამენტის წევრი, უზენაესი სასამართლოს წევრი, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი,სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი პირი, ცენტრალური (ეროვნული) ბანკის საბჭოს, წევრი, ელჩი, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი პირი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) ხელმძღვანელი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) აღმასრულებელი ორგანოს წევრი, სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოღვაწე, ასევე, მათი ოჯახის წევრები, აგრეთვე, მასთან უშუალო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი; პირი პოლიტიკურად აქტიურ პირად მიიჩნევა ზემოაღნიშნული თანამდებობის დატოვებიდან ერთი წლის განმავლობაში
*Politically Exposed Person (PEP) is a natural person, who has been/had been entrusted with prominent public functions in a country and carries out significant public and political activities and holds one of the following offices or positions: Head of State or of government, member of government, their deputies, senior official of government institution, member of parliament, member of the supreme court and constitutional court, high ranking military official, member of the central (national) bank’s council, ambassador, senior executive of state owned corporations, political party (union) official and member of executive body of the political party (union), other prominent politician. This also applies to immediate family members of the PEP or to close personal or professional associates. A person shall be considered as a politically exposed during a year following his / her resignation from the foregoing positions.

2. PEP ის პირველი ხარისხის ნათესავი ხართ?
2. Are you an immediate family member of the PEP?

3. ხართ ან ყოფილხართ თუ არა პოლიტიკურად აქტიურ პირთან საქმიან ურთიერთობაში, პოლიტიკურ პირთან ერთად ფლობთ ან აკონტროლებთ თუ არა იურიდიული პირის წილს ან ხმის უფლების მქონე აქციებს, ან გაქვთ თუ არა ასეთ პირთან სხვაგვარი მჭიდრო საქმიანი ურთიერთობა?
3. Have you ever been or are you a personal or professional associate of the mentioned person(s), who commonly benefits from the assets or from an established business relationship or from another form of close business contact with the upper stated person(s)?


ვ. ინდივიდუალური საიდენტიფიკაციო ფორმა FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)-ის მიზნებისთვის
F. INDIVIDUAL IDENTIFICATION FORM FOR FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) PURPOSES

ვ.1. მიზანი (მხოლოდ აშშ-ს მოქალაქეებისთვის)
F.1. PURPOSE (For US nationals only)

წინამდებარე ფორმის მიზანს წარმოადგენს აშშ-ს საგადასახადო კანონმდებლობით (კერძოდ, უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო ხელშეკრულებით (IGA) გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება
This form is proposed to satisfy the demands of U.S. Tax legislation (particularly of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA)) and Intergovernmental Agreement (IGA) between Georgia and United States of America.


3

abby

მიმდინარე მდგომარეობით, კლიენტის ანგარიშის გახსნაზე უფლებამოსილ პირს აქვს თუ არა რეგისტრაციის/ფაქტობრივი მისამართი აშშ-ში ?
Is there any currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with U.S. legal/actual address?

ვ.2. წესები და პირობები / TERMS AND CONDITIONS


1. თუ თქვენ ხართ აშშ-ს მოქალაქე და / ან საგადასახადო რეზიდენტი, წარადგინეთ მოთხოვნის ფორმა გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერთან (TIN) დამოწმებასთან დაკავშირებით, რომელიც შედგენილია აშშ-ს შიდა შემოსავლების სამსახურის მიერ (იხილეთ ბმული: http://www.ires.gov/publirs-pdf/fw9.pdf ) ან ალტერნატიული ფორმა, რომელიც წარმოდგენილია შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" წარმომადგენლის მიერ (ფორმა W-9). იმ შემთხვევაში, თუ ფორმა W-9 არ იქნება წარმოდგენილი წინამდებარე ფორმის ხელმოწერიდან 14 კალენდარულ დღეში, შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" პასუხისმგებლობას არ იღებს აშშ-ს საგადასახადო კანონმდებლობით თქვენზე დაკისრებულ დამატებით ვალდებულებებზე. ამ პარაგრაფით გათვალისწინებული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილი იქნება შესაბამის ორგანოს წარუდგინოს თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია და / ან დოკუმენტაცია და შეინახოს შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" (მათ შორის, პერსონალური) მონაცემები,საბროკერო ანგარიშების, ფინანსური ოპერაციებისა და ა.შ. შესახებ ინფორმაციას იმისთვის, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტმა" შეასრულოს უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) და ს აქ ართველოს ა და ამ ერიკ ი ს შე ერთე ბულ შტატე ბს შორი ს სამთავრობოთაშორისო შეთანხმების (IGA) საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებები; 2, თუ არ ხართ აშშ-ს მოქალაქე და / ან საგადასახადო რეზიდენტი, თუმცა დაიბადეთ აშშ-ში, წარადგინეთ ფიზიკური პირების უცხოური სტატუსის შესახებ სერტიფიკატის ფორმა აშშ-ს გადასახადის დაკავებასთან და ანგარიშგებასთან დაკავშირებით, რომელიც შედგენილია აშშ-ს შიდა შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი ს ს ა მ ს ა ხ უ რ ი ს მ ი ე რ ( ი ხ ი ლ ე თ ბ მ უ ლ ი :http://www.ires.gov/publirs-pdf/fw9.pdf) ან ალტერნატიული ფორმა, რომელი ც წარმოდგენ ილი ა შ პს "ა ბბ ი ასეტ მენ ეჯ მე ნტი ს " წარმომადგენლის მიერ (ფორმა -8BEN) შესაბამის დასაბუთებულ განმარტებასთან ერთად (ფიზიკური პირის მიერ აშშ-ს მოქალაქეობაზე უარის შესახებან იმ მიზეზის შესახებ, თუ რატომ არ მიიღო ფიზიკურმა პირმა აშშ-ს მოქალაქეობა დაბადებისას), აშშ-ს მოქალაქეობის დაკარგვის სერტიფიკატი. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული დოკუმენტები არ იქნება წარმოდგენილი წინამდებარე ფორმის ხელმოწერიდან 14 კალენდარულ დღეში, თქვენ მიიჩნევით აშშ-ს საგადასახადო რეზიდენტად და შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი“ უფლებამოსილი იქნება შესაბამი ორგანოს წარუდგინოს თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია და / ან დოკუმენტაცია და შეინახოს შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" მათ შორის, პერსონალური მონაცემები, საბროკერო ანგარიშების, ფინანსური ოპერაციების და ა.შ. შესახებ ინფორმაცია იმისთვის, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტმა" შეასრულოს უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის(FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმების (IGA) საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებები;” 3. თუ არ ხართ აშშ-ს მოქალაქე და / ან საგადასახადო რეზიდენტი,თუმცა გ ა ქ ვ თ ი უ რ ი დ ი ულ ი / ფ ა ქ ტ ო ბ რ ი ვ ი მ ი ს ა მ ა რთ ი ა შ შ - შ ი ა ნ დარეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი და / ან მინდობილობა ან ხელმომწერის უფლებამოსილება, რომელიც გაცემულია პირზე, რომელსაც აქვს აშშ-ში იურიდიული / ფაქტობრივი მისამართი, წარადგინეთ ფორმა W-8BEN. თუ ფორმა w-8BEN არ იქნება წარმოდგენილი წინამდებარე ფორმის ხელმოწერიდან 14 კალენდარულ დღეში, თქვენ ჩაითვლებით აშშ-ს საგადასახადო რეზიდენტად და შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილი იქნება, შესაბამის ორგანოს წარუდგინოს თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია და / ან დოკუმენტაცია და შეინახოს შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" (მათ შორის, პერსონალური მონაცემები, საბროკერო ანგარიშების, ფინანსური ოპერაციების და ა.შ. შესახებ ინფორმაცია იმისთვის, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტმა" შეასრულოს უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმების (IGA)საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებები, 4. ზემოაღნიშნული პირობები ძალაში შედის შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტში" ანგარიშის გახსნის შემდეგ.

1. If you are citizen and/or tax resident of the U.S., submit the form of Request for Taxpayer identification Number (TIN) and Certification, composed by Internal Revenue Service of the U.S. (see the link http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) or substitute form presented by representative of Abbey Asset Management LLC (Form W-9), if Form W-9 is not submitted within 14 calendar days after signing of this form Abbey Asset Management LLC shall not be responsible for additional obligations imposed on you under U.S. Tax legislation. In case the circumstances of this paragraph exist, Abbey Asset Management LLC will be authorized to present to relevant body information and/or documentation related to you and stored in Abbey Asset Management LLC (including personal data, information about brokerage accounts, financial operations etc.) to fulfill obligations under Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Intergovernmental Agreement (IGA) between Georgia and United States of America. 2. If you are not citizen and/or tax resident of the U.S., but born in the U.S., submit the form of Certificate of Foreign Status of Individuals for United States Tax Withholding and Reporting, composed by Internal Revenue Service of the USA (see the link http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf) or substitute form presented by representative of Abbey Asset Management LLC (Form W-8BEN) with the corresponding reasonable written explanation (about individual’s renunciation of US citizenship or the reason the individual didn’t obtain US citizenship at births) or Certificate of Loss of Nationality of the U.S., if documents mentioned in this paragraph are not submitted within 14 calendar days after signing of this form, you will be considered as U.S. tax resident and Abbey Asset Management LLC will be authorized to present to relevant body information and/or documentation related to you and stored in Abbey Asset Management LLC (including personal data, information about brokerage accounts, financial operations etc.) to fulfill obligations under Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Intergovernmental Agreement (IGA) between Georgia and United States of America. 3. If you are not citizen and/or tax resident of the U.S., but you have legal/actual address in the U.S. and/or telephone number registered in the U.S. and/or power of attorney or signatory authority is granted to a person with U.S. legal/actual address, submit the Form W-8BEN, if the Form W-8BEN is not submitted within 14 calendar days after signing of this form, you will be considered as U.S. tax resident and Abbey Asset Management LLC will be authorized to present to relevant body information and/or documentation related to you and stored in Abbey Asset Management LLC (including personal data, information about brokerage accounts, financial operations etc.) to fulfill obligations under Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Intergovernmental Agreement (IGA) between Georgia and United States of America. 4. Abovementioned Terms and Conditions become affective after the account is opened at Abbey Asset Management LLC


4

abby

ზ. ინვესტორის პროფილის კითხვარი
G. INVESTOR PROFILE QUESTIONNAIRE

1. გთხოვთ მონიშნოთ , რამდენად ხართ დაინტერესებული თითოეული აქტივის ტიპში ინვესტირებით ?
1. How would you describe your level of interest in each of the following asset classes?

არ ვარ დაინტერესებულ
Not Interested
ნეიტრალური
Neutral
მეტ-ნაკლებად
დაინტერესებული ვარ
More or less Interested
ძალიან დაინტერესებული ვარ
Very Interested
ობლიგაციები
Fixed Income
აქციები
Equities
ფონდები (RTFs)
ETFs / ETCs / ETNs
სტრუქტურირებული პროდუქტები
Structured products
უძრავი ქონება
Real estate
კერძო კაპიტალი
Private equity
სასაქონლო მასალები ("ქომოდითები")
Commodities
დერივატივები ("ფიუჩერსები" / "ოფციონები")
Derivatives (Futures/Options)

2. გთხოვთ მონიშნოთ, რამდენად ხართ გამოცდილი თითოეულ აქტივის ტიპში ინვესტირებით?
2. How experienced would you consider yourself in each of the following investment types?

არ ვარ დაინტერესებული
Not experienced
ნეიტრალური
Neutral
მეტ-ნაკლებად
დაინტერესებული ვარ
More or less experienced
ძალიან დაინტერესებული ვარ
Very experienced
შემნახველი ანაბარი / საბანკო დეპოზიტები
Savings accounts/Bank deposits
აქციები
Equity
ფონდები
Bonds
ფონდები (RTFs)
ETFs/ETCs/ETNs
ობლიგაციები
Derivatives (Futures/Options)
სასაქონლო მასალები ("ქომოდითები") / Commodities
ონლაინ / მარჟის ვაჭრობა / Margin trading

3. ჩამოთვლილთაგან რომელ ვალუტაში ისურვებდით ინვესტიციის განხორციელებას?
3. Which of the following currencies would you prefer for investing? (Tick all that apply)

4. ჩამოთვლილთაგან რა პერიოდით ისურვებდით ინვესტიციის განხორციელებას?
4. What is the most acceptable time horizon for investing? (Tick all that apply)?

5. გთხოვთ მონიშნოთ თითოეული ფაქტორის მნიშვნელობა ინვესტიციის განხორციელებისას
5. 5. Assess the importance of each of the following factors when investing.

არ არის
მნიშვნელოვანი
Not important
ნეიტრალური
Neutral
მეტ-ნაკლებად
მნიშვნელოვანი
More or less important
ძალიან მნიშვნელოვანი
Very important
მაღალი სარგებლიანობა
High yield
მაღალი დივიდენდი
High dividend
მაღალი ლიკვიდურობა
High liquidity.
დაბალი რისკი
Low risk
ძირითადი ინვესტირებული თანხის დაცულობა
Invested principal protection
მთავარ საფონდო ინდექსებში უფრო უკეთესი ზრდის მიღება
Track major US/EU equity
მთავარი საფონდო ინდექსების მსგავსი ზრდის მიღება
indices

6. ჩამოთვლილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს საინვესტიციო პროფილს საუკეთესოდ?
6. How would you describe your investment profile: (Please choose one answer)

7. გთხოვთ მონიშნოთ, რამდენად მზად ხართ, რომ მაღალი ამონაგების მისაღებად წახვიდეთ გარკვეულ საინვესტიციო რისკებზე?
7. If there is a chance of making better long-term returns, I am prepared to take an investment risk: (Please choose one answer)


განაცხადზე ხელმოწერით ვადასტურებ და ვეთანხმები, რომ: - მივიღე და გავეცანი შესაბამის პროდუქტებთან დაკავშირებულ საინფორმაციო მასალას; - მივიღე დამატებითი დეტალური ვერბალური ინფორმაცია პროდუქტების და მათთვის დამახასიათებელი შესაძლებლობებისა და რისკების შესახებ, მოთხოვნის შემთხვევაში და; - ვადასტურებ, რომ მივიღე დამაკმაყოფილებელი პასუხები ყველა იმ კითხვაზე, რომლებიც ეხებოდა შესაბამისი პროდუქტების პირობებსა და სხვა საკითხებს. ამ ფორმის ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ: 1) შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" საბროკერო ანგარიშის შესახებ https://abbey.ge/tr/reg მოცემულ მისამართზე გამოქვეყნებული საბროკერო მომსახურების წესები და პირობები და დანართში არსებული ფასების და მომსახურების სრული სქემა ყურადღებით წავიკითხე, სრულად ვიაზრებ ყველა წესსა და პირობას ვეთანხმები და ვადასტურებ, რომ ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად ვიმოქმედებ. 2) გავეცანი და ვეთანხმები ამ განაცხადით გათვალისწინებულ წესებსა და პირობებს. 3)ვაცხადებ და გარანტიას ვიძლევი, რომ ჩემ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არის სრული და ნამდვილი; პასუხისმგებლობას ვიღებ, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს" შევატყობინო ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ან იმ გარემოებების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა ჩემ მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციაში და შევსებულ ფორმაში გამოიწვიოს ცვლილებები, მათი დადგომიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში; 4) მზად ვარ ვითანამშრომლო შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტთან“ უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტით (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმებით (IGA) გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით; შპს"აბბი ასეტ მენეჯმენტს“ ავუნაზღაურებ ნებისმიერ ზარალს, ზიანს, ხარჯს ან ვალდებულებას, რომელიც წარმოიშობა ან მიადგება შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს“ უცხოური ანგარიშების საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამთავრობოთაშორისო შეთანხმების (IGA) საფუძველზე იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მიზეზით სათანადოდ ვერ შევასრულებ წინამდებარე ფორმით ნაკისრ რომელიმე ვალდებულებას,

With my signature below, I declare affirm and certify: · To have received, read and understood the product information material relating to the relevant products; · To have received additional in-depth verbal information about the products and the inherent possibilities and risks if so requested; and · To have received satisfactory answers to all my questions regarding the terms, conditions and other issues relating to the relevant products. By signing this form I certify, that: 1) I have read and agreed with the terms and conditions regarding Abbey Asset Management LLC Account published at https://abbey.ge/tr/reg (applicable only if Abbey Asset Management LLC Account box is ticked on the first page of this Application in Account Type Information section) and I am bound by and will act in accordance with those terms and conditions; 2) I have read and agreed with the terms and conditions of this Application 3) I declare, represent and warrant that information submitted by me is true and complete; I am responsible to inform Abbey Asset Management LLC about any changes, or any circumstances that may produce changes in the information submitted by me and filled in this form, within 30 calendar days following their occurrence; 4) I am ready to collaborate with Abbey Asset Management LLC to ensure fulfillment of its obligations under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Intergovernmental Agreement (IGA) between Georgia and United States of America; I will indemnify Abbey Asset Management LLC from any loss, action, expense or liability which arises or is incurred by Abbey Asset Management LLC in relation to this Application, including without limitation under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Intergovernmental Agreement (IGA) between Georgia and United States of America should I fail to duly respect any of my obligations under this form for whatever reason;


5

abby

5) გაცნობებთ, რომ ვაცნობიერებ და ვიღებ ვალდებულებას, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტთან” ერთად გახსნილ ანგარიშში არ ვმოქმედებ სხვისი სახელით, ჩემს ანგარიშში სხვისი სახელით (მის ანგარიშზე) ოპერაციის განხორციელებამდე თქვენს დაწესებულებას წერილობით ვაცნობებ თუ ვისი სახელით ვმოქმედებ. ზემოაღნიშნული განცხადების დარღვევის შესახებ გონივრული ეჭვის შემთხვევაში შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილია, დაუყოვნებლივ დახუროს ჩემი ყველა ან ნებისმიერი ანგარიში. გაითვალისწინეთ, რომ გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა მოთხოვნილი იქნას დამხმარე დოკუმენტაცია. კლიენტის განაცხადისა და სხვა თანმხლები დოკუმენტაციის შემოწმების შემდეგ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ არ მიიღოს განაცხადი და უარი თქვას მოთხოვნილი მომსახურებების გაწევაზე ყოველგვარი მიზეზის მითითების გარეშე. შპს"აბბი ასეტ მენეჯმენტის უფლებას იტოვებს, რომ შეამოწმოს ნებისმიერი კლიენტი და მიიღოს რეკომენდაციები, თუ ამას საჭიროდ ან სასურველად ჩათვლის „იცნობდე შენს კლიენტს" და თაღლითობისა და დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკების დაცვის მიზნით. კლიენტი მკაფიოდ და უპირობოდ აძლევს თანხმობას შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" ასეთი შემოწმებებისა და რეკომენდაციების განხორციელებაზე. კლიენტი და შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" აშკარად აცნობიერებენ, რომ მათ შეადგინეს წერილობითი ხელშეკრულება (სავაჭრო/საბროკერო ანგარიშთან დაკავშირებული წესებითა და პირობებით, რაც მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება). ეს ხელშეკრულება ანაცვლებს და აუქმებს მხარეთა შორის არსებულ ნებისმიერ წინა ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას წინამდებარე მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით. კლიენტი აღნიშნულ ფორმაზე ხელმოწერით ადასტურებს და ეთანხმება, შპს„აბბი ასეტ მენეჯმენტის" მიერ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების პირობებს. ამასთან, ადასტურებს და ეთანხმება, რომ შპს „აბბი ასეტ მენეჯმენტი“ უფლებამოსილია ნებიერმიერ დროს შეცვალოს ვებ-გვერდზე განთავსებული საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების პირობები და წესები. ცვლილებები შესაძლოა შეტანილ იქნას, „ვებ-გვერდზე“ შესაბამისი ინფორმაციის განთავსების გამოქვეყნების გზით ან/და „კომპანიისთვის“ მისაღები სხვა ფორმით,) კლიენტის დამატებითი შეყობინების/თანხმობისა ან/და აქცეპტის გარეშე. კლიენტი ვალდებულია, შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის" მიერ კლიენტის სახელით ან ანგარიშზე საფონდო ბირჟაზე ან ბირჟის გარეთ სხვა ბაზრებზე (OTC), ქვეყნის შიგნით ან საზღვარგარეთ, სავაჭროდ დაშვებული ფასიანი ქაღალდებისთვის, ბერკეტული ოპერაციებისთვის (KAS - FOREX), საზღვარგარეთ ყიდვა გაყიდვის ოპერაციებთან დაკავშირებით გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტს" გადაუხადოს საკომისიო შეძენილი და გაყიდული ფასიანი ქაღალდების ღირებულებიდან სიტყვიერად ( ) ოდენობით, აღნიშნული მომსახურების ღირებულების/საკომისიოების გადახდა მოხდე ბა წ ი ნ ასწარ. მხ არეთა მიერ განსაზღვრული მომსახურები ს ღირებულება/საკომისიოს ოდენობა ან/და მომსახურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერ გადასახადი შეიძლება შეიცვალოს შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტისა" და კლიენტის ერთობლივი შეთანხმებით, გარდა საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებისა, რაც ავტომატურად განაპირობებს მხარეთა შორის შეთანხმებული ტარიფების ცვლილებას. პერსონალური მონაცემების დამუშავება კლიენტის სახელით ოპერაციების განხორციელების უფლების მქონე პირი მე,


წინამდებარე განაცხადის ფორმის ხელმოწერით, ვიაზრებ და ვეთანხმები, რომ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" დაამუშავებს (მათ შორის,შეაგროვებს, შეინახავს) ყველა მონაცემს, მათ შორის განაცხადის ფორმაში მითითებულ ჩემს პერსონალურ მონაცემებს, რათა (მათ შორის) კლიენტს გაუწიოს მომსახურებები, შეასრულოს კანონმდებლობის მოთხოვნები ან და აღკვეთოს, გამოავლინოს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება. კლიენტი და კლიენტის სახელით ოპერაციების განხორციელების უფლების მქონე პირი, კლიენტისთვის მომსახურებ(ებ)ის/საქონლის და / ან მომსახურებებთან დაკავშირებული შესაძლებლობების კლიენტისთვის შეთავაზების ან და მსგავსი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით მიცემული ნებართვა ნებისმიერ დროს და განმარტების გარეშე, პირადი მონაცემების/ინფორმაციის ჩათვლით შეუძლია გააუქმოს ან უკან გაიწვიოს შემდეგ მისამართზე მისვლით: საქართველო, ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ.N3ა, ან წერილობითი შეტყობინების ან შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის“კუთვნილ ელ.ფოსტაზე info@abbey.ge ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით. კლიენტის /კლიენტის სახელით ოპერაციების განხორციელების უფლების მქონე პირისგან წერილობითი შეტყობინების მიღების შემდეგ შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტის” პირადი მონაცემების/ინფორმაციის ჩათვლით, მონაცემების მითითებული მიზნებისთვის გადაცემას (გაზიარებას), (ამ სახის ინფორმაციის სხვა საჭიროებების გამო თუ არ არის გადაცემა/გაზიარება საჭირო) საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილ დროში და წესით შეჩერდება.

In case of reasonable suspicion of the breach of the above mentioned statement Abbey Asset Management LLC is entitled to close any or all of my accounts immediately. Note that in some cases submit of supporting documents might be requested. Upon examining the client’s Application and other accompanying documents, Abbey Asset Management LLC may, at its sole discretion decline the Application and refuse provision of the requested Services without stating any reason(s) for doing so. Abbey Asset Management LLC reserves the right to perform any client checks and references it may deem appropriate or desirable in order to comply with its Know Your Client and Fraud and Crime Prevention policies. The client explicitly and irrevocably consents to such checks and references performed by Abbey Asset Management LLC. The Client and Abbey Asset Management LLC expressly agree that this Application constitutes a written contract between the Client and Abbey Asset Management LLC. This agreement prevails, supplements, annuls and terminates any and all previous agreements and/or arrangements between the parties regarding provision of any type of services envisaged under this agreement. By signing given Application Form, client gives consent to the terms and conditions published on Abbey Asset Management LLC webpage. Also, client agrees and accepts that Abbey Asset Management LLC can always change Terms and Conditions on the website without prior notice or approval from the client. The client is obliged to pay commission of % or min. GEL to Abbey Asset Management from each trade conducted on the Stock Exchange or Over the Counter (OTC), as well as for FOREX transactions. The client must pay above commission in advance. The commission rate will change only upon the agreement between Abbey Asset Management LLC and the client, except when it is defined otherwise by the legislation. Data Processing I by signing this Application Form acknowledge, that Abbey Asset Management will process (including: collecting, storing) all Data, including my Personal Data indicated in this Application form, to (amongst other things) provide Services to me, comply with legal obligations and/or prevent and detect misconduct. Note: The Client shall have the right to, at any time and without explanation, withdraw his/her consent given for the purpose of providing service(s)/products to the Client by the Company and/or offering and/or exploring opportunities to offer to the Client products/services of the Company and to request that the Data, including Personal data/information, transferring be stopped by sending the written notice to Abbey Asset Management LLC to the following post address: Lech and Maria Kaczynski Street N1, Batumi, or by sending electronic notice to the Abbey Asset Management LLC to the following e-mail address: info@abbey.ge . After receiving the written notice, Abbey Asset Management LLC shall be obliged to stop transferring Data, including Personal data/information, to the Bank for the relevant purpose(s) within the term and the manner established by Georgian legislation, unless there are other grounds to transfer them.


6